"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > SensoNor ASA (SEN) - kontrakter
SensoNor ASA (SEN) - kontrakter
Cashulf
29.12.2001 14:47
#1225

Endre
Her er en oversikt over kontrakter inngått i år 2000 og 2001 (jf sendte børsmeldinger fra SensoNor):

Kontrakter i 2000

1) 28. februar 2000 - KONTRAKT LEV. TIL KLIMAANLEGG

SensoNor etablerer seg som leverandør til klimaanlegg

SensoNor har mottatt første ordre på leveranse av sensorer
for klimaanlegg i biler. Selskapet har de siste tolv måneder
arbeidet intensivt for å etablere seg som leverandør av sine
trykksensorer til den nye generasjon klimaanlegg som i
stadig større grad er standardutstyr i biler verden over.
Spesielt det europeiske markedet er i stor vekst grunnet en
raskt økende andel biler som utstyres med klimaanlegg, samt
behov for teknologiskifte i eksisterende systemer.

Den første ordren er mottatt fra en av Europas største
leverandører av komponenter til klimaanlegg.
Prototyp-leveranser er planlagt til annet kvartal i år, mens
serieleveranser starter med leveranser fra prøveproduksjon i
fjerde kvartal 2000 med forventet ordinær serieproduksjon
primo 2001. Ordren er vunnet i konkurranse med en av verdens
ledende leverandører av elektronikk til bilindustrien.

2) 2.juni 2000 - AUTOLIV

SensoNor har inngått to viktige `Development and Frame
Supply Agreements` for sensorer til avanserte airbagsystemer

SensoNor har den 31. mai inngått to utviklings- og
leveranseavtaler med Autoliv AB for to ulike sensorprodukter
for bruk i Autolivs kommende generasjon av airbagsystemer
til bilindustrien. Avtalene forventes å tilføre SensoNor en
betydelig omsetning.

De første prøveleveranser av produksjonsversjonen av
produktene skjer i sommer.

En `Development and Frame Supply Agreement` forplikter bl.a.
begge parter til å samarbeide gjennom utvikling og
kvalifisering av sensorsystemene. Videre regulerer avtalene
prosessen med fremtidige bestillinger og leveranser av
sensorene. Omfanget av fremtidige leveranser vil bl.a. være
avhengig av kundens salg av airbagsystemer til
bilprodusenter.

Autoliv er i dag verdens største og ledende leverandør av
komplette bilsikkerhets-systemer. Avtalene som nå er inngått
representerer således bekreftelsen
på at SensoNor er en konkurransedyktig partner for verdens
ledende systemleverandører til bilindustrien.

De nye produktene er hovedsakelig basert på samme
teknologiplattform som selskapets dekktrykkprodukter hvilket
reduserer risiko i perioden med forberedelser til
volumproduksjon av de nye airbag sensorene.

Airbagsystemene som nå introduseres på markedet setter nye
og strengere krav til sensorproduktenes yteevne. SensoNors
nye produktgenerasjon er spesielt tilpasset disse krav og
kontraktene med Autoliv bekrefter at selskapets sensorer
fremstår som meget konkurransedyktige både på pris og
ytelse.

SensoNor vurderer bedriftens leveranse potensiale innen
airbagområdet totalt til å representere mer enn 200 MNOK i
årlig omsetning om få år, med en vesentlig omsetningsvekst
deretter.

3) 29. september 2000 - Samarbeidsavtale innen Foundry


SensoNor inngår samarbeidsavtale innen Foundry området

Som et ledd i posisjonering i det voksende markedet for
mikrosystemteknologi (MST), etablerer SensoNor asa
samarbeidsavtaler der selskapet stiller til disposisjon
produksjonskapasitet for mulige underleveranser. I denne
forbindelse er det inngått avtale med det nederlandske
selskapet Total Micro Products (TMP). TMP har ingen
silisium skivefabrikk selv, men tilbyr kunder en sømløs
modell for utvikling av mikrosystembaserte produkter. TMP
baserer i økende grad sin virksomhet på strategisk
samarbeide av den art som er inngått med SensoNor.

SensoNor etablerte i 1999 et eget forretningsområde for
produksjon av mikrosystemprodukter for eksterne kunder.
Virksomheten går under betegnelsen `Foundry` som innebærer
at SensoNor produserer mikrobrikker basert på kunders eget
design. Dette er forskjellig fra produksjon av
egenutviklede sensorer til eksempelvis automotivmarkedet
hvor mikrobrikken utgjør en integrert del av et
sensorsystem som gjør bruk av flere teknologier. Produksjon
av mikrobrikker innenfor Foundry området innebærer derfor
lite eller ingen investeringer i produktutvikling, kortere
gjennomløpshastigheter og mindre teknologisk risiko. Det
fordrer heller ikke vesentlige investeringer i
produksjonsmidler ettersom produksjonen baseres på
etablert teknologi innenfor SensoNor`s eksisterende front-
end produksjonsanlegg.

Mikrosystem teknologi, også kalt mikro-elektromekanisk-
system (MEMS) teknologi, representerer et voksende marked
på verdensbasis. Denne veksten henger bl.a. sammen med
økende etterspørsel etter systemer basert på mikroteknologi
spesielt innenfor telekomm-sektoren men også innen medisin,
genanalyse og prosessindustri. Denne veksten har ført til
betydelig pågang og begrenset kapasitet hos produsenter
som kan levere MEMS produkter i høye volumer.

4) 16. oktober 2000 - GJENNOMBRUDD INNEN MEMS FOUNDRY


SensoNor har i dag inngått en intensjonsavtale vedrørende
utvikling og leveranser av mikrobrikker som skal inngå som
komponent i et høyvolumprodukt mot konsummarkedet.

Avtalen er et resultat av SensoNor`s satsning innen MEMS
Foundry området. Gjennom denne satsningen søker SensoNor å
betjene sterkt voksende markeder for mikrosystem produkter
innen bl.a. telekommunikasjon sektoren. Produksjon innen
dette området baseres på etablert teknologi innenfor
SensoNors eksisterende produksjonsanlegg.

Intensjonsavtalen, som er inngått med en ledende amerikansk
leverandør av utstyr for elektronisk datainnsamling,
Cashulf
29.12.2001 14:52
#1226

Endre
Intensjonsavtalen, som er inngått med en ledende amerikansk
leverandør av utstyr for elektronisk datainnsamling,
innebærer at partene sammen umiddelbart starter et
kundefinansiert utviklingsprosjekt parallelt med
forhandlinger om en leveranseavtale for produktet. Partene
har en målsetting om å ha produktet klart for
produksjonsstart i løpet av 2. halvår 2001. Partene er
enige om foreløpig ikke å offentliggjøre antatte volumer
eller priser av en eventuell leveranseavtale.

Intensjonsavtalen er historisk for SensoNor og
representerer et gjennombrudd mot sterkt voksende markeder
utenfor automotivområdet.

5) 31. oktober 2000 - AVTALE MED SIEMENS


SensoNor har i dag fått bekreftet endelig avtale med
Siemens Automotive S.A. (`Siemens`) som omfatter utvikling
og leveranser av sensorer. Sensorene skal inngå i et system
for dekktrykksovervåkning (Tire Pressure Monitoring Systems
eller `TPMS`) som utvikles av Siemens. Dette systemet vil
bl.a. inngå som standard utstyr på en europeisk
mellomklassebil fra 2003 modellen med produksjonsstart for
SensoNor primo 2002.

Den 4. april og 6. juni i år meldte SensoNor om inngåelse
av en presourcing avtale og forhandlinger om denne. Avtalen
i dag er dermed en bekreftelse på at nevnte avtale er
inngått som en endelig sourcing avtale. SensoNor har
tidligere antydet at avtalen vil ha en verdi på ca 200
millioner kroner over en fire års periode. Omfanget av
fremtidige leveranser vil være avhengig av Siemens` salg av
TPMS systemer, men selskapet forventer nå å etterspørre et
volum som kan tilsvare mer enn 400 millioner kroner
innenfor samme tidsperiode.

Siemens Automotive S.A. er et datterselskap av Siemens
Automotive AG som omfatter automotiv virksomheten til
Siemens og det tyske VDO. Selskapet er en betydelig
leverandør innenfor automotiv området generelt, og satser
nå spesielt på et voksende marked for systemer til
dekktrykksovervåkning. Dette understrekes nå bl.a. ved at
en stor europeisk bilprodusent satser på denne teknologien
for en av sine høy-volum modeller. I USA forventes det
samtidig sterk vekst som følge av et fremlagt lovforslag
som vil kreve at nye biler innen 3 år skal leveres med
systemer for dekktrykksovervåkning. Dette forslaget har
kommet i kjølvannet av de mange ulykker i USA med
påfølgende tilbakekalling av Firestone dekk. Siemens er en
internasjonal aktør innen TPMS og posisjonerer seg i USA
med bakgrunn i det foreslåtte påbudet.

6) 22. november 2000 - LEVERANSEAVTALE MED AUTOLIV


SensoNor har inngått avtale med Autoliv AB om leveranse av
sensorer (SAR10) til Autolivs rolloversensor-system. SAR10
aktiverer ulike sikkerhetssystem dersom et kjøretøy gjør
uønskede bevegelser, herunder velt. Autoliv har uttrykt
store forventninger til sitt produkt og har allerede sikret
betydelige produksjonskontrakter for sitt system. Dette er
den største enkeltkontrakt SensoNor har inngått med
Autoliv, og kontrakten sikrer selskapet en
minimumsomsetning på NOK 350 millioner for SAR10.
Prototyper for konseptverifisering ble levert tidligere i
år, og prototyper for kvalifisering hos sluttkunder er
planlagt i desember 2000. Serieproduksjon er planlagt 2.
halvdel 2002. SAR10 er en meget avansert sensor og har en
betydelig høyere enhetspris enn andre sensorer SensoNor
tilbyr automotivmarkedet. Avtalen mellom SensoNor og
Autoliv er gjensidig eksklusiv, hvilket bl.a. medfører at
Autoliv er forpliktet til under de nærmeste årene å kjøpe
100% av sitt behov for SAR10 sensorer til sitt
rolloversystem fra SensoNor. Det vil være naturlig for
begge parter å revurdere eksklusivitetsforholdet dersom
etterspørselen etter rolloversystem blir så stor som
partene forventer.

Autoliv er verdens største og ledende leverandør av
komplette bilsikkerhetssystem og avtalen som nå er inngått
er av stor betydning for SensoNor. Avtalen vil bidra
vesentlig til å sikre de omsetningsmål selskapet har for
airbagsensorer totalt, og avtalen er nok en bekreftelse på
at SensoNor er en konkurransedyktig partner for verdens
ledende systemleverandører til bilindustrien.

Selskapets styre tar sikte på å anbefale overfor
generalforsamlingen å vedta en økning av aksjekapitalen ved
å hente inn i størrelsesorden NOK 200 mill. i ny
egenkapital. Emisjonen gjennomføres for å sikre selskapet
nødvendig finansiering frem til det oppnås positiv
kontantstrøm, og også for at selskapet skal være i stand
til å påta seg nye utviklings- og leveranseoppgaver for nye
anvendelser av kjernekompetansen, spesielt innenfor MEMS-
området.

SensoNor fortsetter prosessen med å knytte til seg en
strategisk industriell alliansepartner, og den foreslåtte
emisjonen vil bidra til at denne prosessen kan gjennomføres
på et bedre grunnlag. Styret har engasjert Fondsfinans ASA
til å gjennomføre emisjonen.


Cashulf
29.12.2001 14:55
#1227

Endre
Kontrakter i 2001

1) 5. februar 2001 - NY AVTALE INNEN DEKKTRYKK I USA


SensoNor har i dag inngått en avtale med en amerikansk
elektronikk produsent vedrørende utvikling av en sensor som
skal inngå i et dekktrykk overvåkningssystem. Sensoren vil
bestå av en sensorbrikke og en integrert elektronisk krets
(ASIC) basert på eksisterende komponenter og teknologi.
Under avtalen vil kunden dekke 100 % av
engineeringkostnadene for SensoNor. Produksjonsstart er
planlagtg medio 2002 med en estimert omsetning på ca 100
millioner kroner over en fire års periode.

Avtalen inngår i SensoNors strategi for å sikre en sterk
markedsposisjon innen det kommende store markedet for
dekktrykk overvåkningssystemer både mot personbil og
lastebilmarkedet. Med denne avtalen er det nå seks system
produsenter som har valgt SrnsoNors sensor teknologi som
basis for deres system hvorav tre av disse er i Nord-
Amerika.


2) 22. mars 2001 - AVTALEINNG. CAPTO


AGREEMENT WITH MAJOR U.S. MEDICAL EQUIPMENT COMPANY

Capto AS, a wholly owned subsidiary of SensoNor asa, has
today entered into an agreement with a major medical
equipment company for the exclusive supply of Pressure
Transducers used to measure invasive blood pressure and
foetal pressure. The expected value of the agreement is
approximately NOK 20 million over three years with
deliveries commencing immediately.

Capto`s physiological pressure transducer has been on the
market for several years. This agreement is, however the
largest single contract that has been signed for this
product. The U.S. based company is a world-leading supplier
of diagnostic medical equipment and represents an important
reference for Capto within the global medical market.
The U.S. company, listed on the New York Stock Exchange, is
a global, diversified technology company focusing on high-
growth markets in the communications, electronics, life
sciences and healthcare industries with revenues in year
2000 in excess of 10.00 billion dollars.
Capto AS is a wholly owned subsidiary of SensoNor asa (OSE:
SEN). Capto manufactures and markets sensors for
applications within the medical and aerospace industries.


3) 13. juli 2001 - NY KONTRAKT, CAPTO


Capto AS, et heleiet datterselskap av SensoNor asa, har i
dag inngått en kontrakt vedrørende leveranser av sensorer
til blodtrykksmåling. Verdien av kontrakten er ca 30
millioner kroner. Leveransene av sensorene forventes
gjennomført i 2. halvår i år.

Kontrakten er inngått med en betydelig internasjonal
leverandør av medisinsk teknisk utstyr. Dette er den første
avtalen med den aktuelle kunden som anses å kunne
representere et betydelig omsetningspotensiale for Capto i
fremtiden.


4) 20. november 2001 - AVTALEINNGÅELSE


I dag ble det inngått en avtale mellom SensoNor ASA og et
nord-amerikansk systemhus for leveranser av
dekktrykksensorer. Sensorene vil inngå som standard
utrustning i nye biler fra 2003/4.
Systemene vil i tillegg til å inngå i en rekke nye biler i
Nord Amerika, også inngå i en rekke modeller for det
europeiske og asiatiske markedet.
Kontrakten er nok en bekreftelse på at SensoNor ASA har
konkurransedyktige løsninger. Avtalen gir omfattende
produksjon og salg til bilmarkedet for monitorering av
trykk og temperatur i dekk.


5) 21. november 2001 - AVTALEINNGÅELSE


SensoNor ASA and Lion Photonix Technologies BV have entered
into an agreement to combine the expertise of both
companies in the area of design, development and volume
production in the field of micro electro mechanical systems
(MEMS/MOEMS) for OEM customers.

Lion Photonix mission is to provide OEM customers with high
added value components and (sub) systems, based on micro
system technology, for their next generation products.
Lion Photonix is strongly linked to the University of
Twente, which is world famous for its excellent research in
the fields of MOEMS/MEMS/MST.

SensoNor ASA, a founder member of the Nordic Micro Systems
Manufacturing cluster, is a Norwegian public company
offering foundry services on a flexible technology platform
tailored to the MEMS market. The company owns and operates
a fully equipped MEMS production facility and several
assembly and test facilities.

Under the terms of the agreement the companies will
collaborate together in the design, development and volume
production of micro systems.

Mr. Stein Ivar Hansen,Vice President SensoNor MEMS Foundry
Service states:`Our experience with Lion Photonix and its
expertise gives SensoNor reason to expect that this
collaboration will greatly increase our ability to support
customers seeking a development and manufacturing solution
for MEMS-based products`.

Mr. Hans van den Vlekkert, CEO and co-founder of Lion
Photonix Technologies states:`Our relationship with
SensoNor strengthens our design for manufacturing
capabilities and allows us to offer our customers a
straight forward manufacturing strategy for their MEMS/MST
based products`.

Horten,Norway& Enschede,The Netherlands - November 21st 2001


6) 4. desember 2001 - AVTALEINNGÅELSE


SENSONOR ASA HAR INNGÅTT SIN HITTIL VIKTIGSTE
LEVERANSEAVTALE!

SensoNor har i dag inngått en leveranseavtale med en av
verdens ledende aktører innen bilindustrien.

Med bakgrunn i allerede kommiterte leveransevolum
representerer avtalen en minimumsomsetning på 700


[Endret 29.12.01 15:11 av Cashulf]
[Endret 29.12.01 15:17 av Cashulf]
Cashulf
29.12.2001 14:56
#1228

Endre
Med bakgrunn i allerede kommiterte leveransevolum
representerer avtalen en minimumsomsetning på 700 MNOK over
en fireårsperiode med leveransestart i begynnelsen av 2003.
Det vil utover dette være et betydelig større
leveransepotensiale innen rammen av den inngåtte avtale.
Med dette bekrefter SensoNor på nytt sin ledende posisjon
som leverandør av mikrosystemer til dekktrykksmarkedet
verden over.

SensoNors kunde har ved å velge SensoNor på et så
omfattende leveranseprogram vist full tillit til SensoNors
fremtidige leverings- og konkurranseevne innen området
bilelektronikk.


7) 21. desember 2001 - AVTALEINNGÅELSE


SensoNor ASA inngikk i dag en avtale med en betydelig Nord-
Amerikansk aktør i bilindustrien for leveranse av sensorer
til både bremsesystemer og motorstyring.
Sensorene vil inngå i flere systemer med produksjonsstart
2002.
Kontrakten har en verdi på 150MNOK over 5 år.


8) 27. desember 2001 - SALE OF ITS SUBSIDIARY CAPTO


SensoNor ASA sells its subsidiary Capto

Horten, Norway. SensoNor ASA, a global provider of micro-
electromechanical systems (MEMS) based sensors and
microsystems for high volume applications with a very
strong position within the automotive market, today
announced it has entered an agreement to sell its fully
owned subsidiary Capto AS to MEMSCAP SA, France. SensoNor
will receive 10 million euros in cash for the sale of the
shares in the company.

Capto`s business within the high-end medical and aerospace
markets were no longer a part of the SensoNor core business
area. SensoNor will strengthen its focus in the automotive
and MEMS /Foundry business areas. The agreement also covers
to continue to serve the need for silicon MEMS dies for
Capto`s existing and future product portfolio.

SensoNor ASA will by strengthen its focus on high volume
markets, increase the customer awareness within these
applications. The pressure sensors developed by SensoNor
ASA will respectively be used both in the automotive market
and future products developed by Capto AS. Capto AS will by
its new ownership get access to a company with the right
focus within medical and aerospace know-how, potentially
increasing the value of sensor elements developed by
SensoNor ASA.


Kontrakter i 2002

?[Endret 29.12.01 15:14 av Cashulf]
Cashulf
29.12.2001 15:03
#1230

Endre
Dumt at det er begrensning på hvor mange ord et innlegg kan inneholde!

Til alle:

Jeg ber om at denne topic ikke brukes! Ble kun laget for å brukes som link.Til larsenlarsen:

Kan du sette hengelås på denne?


Godt nyttår!!!!!!!!!!!


[Endret 29.12.01 15:05 av Cashulf]
TKaarud
29.12.2001 15:56
#1155

Endre
hengelåsen er på plassStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS