"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > RIEBER SHIPPING KJØPER EGNE AKSJER
RIEBER SHIPPING KJØPER EGNE AKSJER
Glittertind
22.05.2002 10:17
#158

Endre
Virker som RIS nå har satt i gang en runde med kjøp av egne aksjer (slik generalforsamlingen i april i år åpnet opp for). Foreløpig har de sannsynligvis kjøperkurs på 125, men virker som det er svært få som vil selge der nede.

Selskapet virker bunnsolid med svært god løpende inntjening (over 7 kr. pr. aksje i 1. kvartal i år, godt over 20 kr. i fortj. pr. aksje i hele fjor, og selskapet forventer like godt resultat i år. Substansverdien pr. aksje er trolig over 250 kr. pr. aksje.)

HOTSPUR
26.05.2002 18:45
#1475

Endre
er det noen som kan legge ut balanseregnskap til Ris Q1 02 ? kommer ikke inn på ose sine sider, og hjemmesiden inneholder ikke dette slik jeg erfarer det.

WHITE HART
Glittertind
26.05.2002 22:45
#160

Endre
Att. HOTSPUR!

Jeg forsøker å legge ut noe her nedenfor:

RIEBER SHIPPING ASA
RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2002
• Tilfredsstillende inntjening i alle markedssegment
• Tilfredsstillende inntjening på salg av multiklient data
• Økte driftsinntekter og driftskostnader som følge av ny seismisk aktivitet og ny tonnasje
• Lav beskjeftigelse av nybygget MV Polarbjørn
• Lave rentekostnader grunnet lav USD-rente
• En svakere USD mot NOK medfører urealisert agio
Resultat
Konsernets resultat etter skatt for 1. kvartal 2002 ble NOK 31,8 mill. som tilsvarer NOK 7,25 pr. utestående
aksje (1. kvartal 2001: NOK 20,7 mill., NOK 4,72 pr. aksje). Korrigert for urealisert agio er resultatet på
NOK 17,2 mill. (NOK 30,7 mill.).
Konsernets driftsinntekter for 1. kvartal 2002 ble NOK 121,4 mill. (NOK 101,2 mill.) mens driftsresultat
etter avskrivninger ble NOK 24,4 mill. (NOK 40,6 mill.). Inkludert urealisert agio på NOK 14,6 mill. ble
netto finansposter NOK 7,0 mill. (minus NOK 18,0 mill.). Konsernet har i 1. kvartal 2002 en skatteinntekt
på NOK 0,7 mill. (minus NOK 1,7 mill.).
Resultatet reflekterer skipenes respektive kontrakter i en stabil driftssituasjon.
Valuta/finans
Gjennomsnittlig USD/NOK kurs i 1. kvartal 2002 var 8,91. Kursen pr. 31.03.2002 var 8,81. En svakere
USD/NOK medfører en regnskapsmessig agio da konsernets gjeld hovedsakelig er i USD. Netto finansposter
for 1. kvartal 2002 inkluderer således NOK 14,6 mill. i urealisert agio. (1. kvartal 2001: disagio på NOK
10,1 mill.). Gjennomsnittlig rentebærende gjeld var i 1. kvartal 2002 på NOK 785,3 mill (NOK 608,3 mill.)
og gjennomsnittlig rente var 5,06 % (7,20%).
Konsernets likviditet i form av innskudd og rentebærende verdipapirer utgjorde NOK 139,3 mill. pr.
31.03.2002 mot NOK 132,0 mill. pr. 31.03.2001.
Virksomhetsområder
Isgående virksomhet
Driftsresultat etter avskrivninger for 1. kvartal 2002 er NOK 10,9 mill. (1. kvartal 2001: NOK 20,5 mill).
RRS Ernest Shackleton er på bare boat til British Antarctic Survey til 2014 mens MV Polar Bird har i 1.
kvartal arbeidet i Antarktis for australske myndigheter til gode betingelser.
Seismikk, offshore og kabellegging
Driftsresultat etter avskrivninger for 1. kvartal 2002 er NOK 13,5 mill. (1. kvartal 2001: NOK 20,1 mill.).
Etter 9 års certeparti ble MV Polar Search tilbakelevert fra befrakter i februar 2002. Skipet utførte en
mindre skytejobb for MGC/Shell i mars og vil i perioden april til juli bli ombygget til 6 streamere. MV
Polar Princess har produsert eksklusiv seismikk utenfor Vest-Afrika mens MV Polar Duke har produsert
eksklusiv seismikk utenfor Thailand og Japan. MV Polar Prince er på et lengre oppdrag i Svartehavet
som inkluderer arbeide med rørledning på dyp over 2000 meter. MV Oceanic King er på certeparti til
International Telecom Group (datterselskap av General Dynamics Inc.) til 2005. Skipet har ikke hatt
vesentlig aktivitet i 1. kvartal. Nybygget MV Polarbjørn har periodevis jobbet innen offshore support i
Nordsjøen.
Markeds- og driftsforhold
Skipene opererer tilfredsstillende uten vesentlige tekniske driftsavbrudd.
Kontraktsituasjonen anses som tilfredsstillende med god balanse mellom korte og langsiktige kontrakter.
MV Polarbjørn er sikret beskjeftigelse fra april til juli 2002 til tilfredsstillende betingelser. Det er inngått
avtale med TGS NOPEC Geophysical Company ASA om bortleie av MV Polar Search for en minimumsperiode
på 18 mnd. med opsjon på ytterligere 12 mnd. Oppstart er planlagt til juli 2002 og skipet vil bli
ombygget og utrustet med siste generasjons seismikkutstyr for totalt ca. NOK 200 mill.
Avtalen forventes å gi positiv resultateffekt for inneværende regnskapsår og er i tråd med selskapets strategi
om større deltagelse i verdikjeden for dermed å øke verdiskapingen fra hver produksjonsenhet.
Selskapet er varslet om at befrakter vi legge opp MV Oceanic King fra ultimo april. Dagraten i opplag
er noe redusert men kompenseres i stor grad av lavere driftskostnader.
Multiklient 2D seismikk
Selskapets satsning på samarbeidsavtaler basert på Multiklient 2D seismikkdata har vært vellykket. Salg
av seismiske data har gitt en resultateffekt i 1. kvartal 2002 på NOK 3,4 mill. mot NOK 6,0 mill i 1. kvartal
2001. Selskapets Multiklient 2D data er pr. 31.03.2002 aktivert med NOK 39,3 mill.
Selskapet har andeler av salget av seismikkdata fra Brasil og Canada. Data er produsert i perioden 1998/99
og andre halvår 2000. I 2001 har selskapet gjennom samarbeidsavtalen med Multiwave Geophysical
Company produsert Multiklient 2D data i Barentshavet og Middelhavet samt utenfor Midt-Norge, Island
og Indonesia.
Satsing på samarbeidsavtaler innen Multiklient seismikk og annen seismisk aktivitet blir tilpasset selskapets
vurdering av markedet og med forankring i selskapets strategi.
Aksjonærforhold
Aksjen har hittil i år vært omsatt mellom NOK 112 og NOK 130.
I forbindelse med den varslede sletting av selskapets egne aksjer ervervet i 1999 og 2000 vedtok selskapets
generalforsamling den 3. april 2002 å nedsette selskapets aksjekapital fra NOK 138.370.500 til NOK
131.438.400. Nedsetting av selskapets aksjekapital forventes effektuert i løpet av juli 2002. På generalforsamlingen
den 3. april 2002 fikk styret ny fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer inntil 10 % til kurs
mellom 30 og 230. Selskapet har pt. ikke benyttet seg av fullmakten.
I henhold til vedtak på ordinær generalforsamling i Polar Holding ASA 3. april 2002 endret Polar Holding
ASA med virkning fra 18. april 2002 navn til Rieber Shipping ASA. Selskapet ble fra 22. april 2002 notert
på Oslo Børs med nytt navn og med ticker RIS.
Fremtidsutsikter
Rieber Shippings kontraktsituasjon, belåning og likviditet gjør at selskapet samlet sett har en tilfredsstillende
handlefrihet. Større strukturendringer i seismikkmarkedet sammen med stabil oljepris forventes å føre til
høyere inntjening i dette segmentet. Det knytter seg noe usikkerhet til offshoremarkedet blant an
Glittertind
26.05.2002 22:49
#161

Endre
Att. HOTSPUR!

Jeg forsøker igjen. Kommer alt med nå?

RIEBER SHIPPING ASA
RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2002
• Tilfredsstillende inntjening i alle markedssegment
• Tilfredsstillende inntjening på salg av multiklient data
• Økte driftsinntekter og driftskostnader som følge av ny seismisk aktivitet og ny tonnasje
• Lav beskjeftigelse av nybygget MV Polarbjørn
• Lave rentekostnader grunnet lav USD-rente
• En svakere USD mot NOK medfører urealisert agio
Resultat
Konsernets resultat etter skatt for 1. kvartal 2002 ble NOK 31,8 mill. som tilsvarer NOK 7,25 pr. utestående
aksje (1. kvartal 2001: NOK 20,7 mill., NOK 4,72 pr. aksje). Korrigert for urealisert agio er resultatet på
NOK 17,2 mill. (NOK 30,7 mill.).
Konsernets driftsinntekter for 1. kvartal 2002 ble NOK 121,4 mill. (NOK 101,2 mill.) mens driftsresultat
etter avskrivninger ble NOK 24,4 mill. (NOK 40,6 mill.). Inkludert urealisert agio på NOK 14,6 mill. ble
netto finansposter NOK 7,0 mill. (minus NOK 18,0 mill.). Konsernet har i 1. kvartal 2002 en skatteinntekt
på NOK 0,7 mill. (minus NOK 1,7 mill.).
Resultatet reflekterer skipenes respektive kontrakter i en stabil driftssituasjon.
Valuta/finans
Gjennomsnittlig USD/NOK kurs i 1. kvartal 2002 var 8,91. Kursen pr. 31.03.2002 var 8,81. En svakere
USD/NOK medfører en regnskapsmessig agio da konsernets gjeld hovedsakelig er i USD. Netto finansposter
for 1. kvartal 2002 inkluderer således NOK 14,6 mill. i urealisert agio. (1. kvartal 2001: disagio på NOK
10,1 mill.). Gjennomsnittlig rentebærende gjeld var i 1. kvartal 2002 på NOK 785,3 mill (NOK 608,3 mill.)
og gjennomsnittlig rente var 5,06 % (7,20%).
Konsernets likviditet i form av innskudd og rentebærende verdipapirer utgjorde NOK 139,3 mill. pr.
31.03.2002 mot NOK 132,0 mill. pr. 31.03.2001.
Virksomhetsområder
Isgående virksomhet
Driftsresultat etter avskrivninger for 1. kvartal 2002 er NOK 10,9 mill. (1. kvartal 2001: NOK 20,5 mill).
RRS Ernest Shackleton er på bare boat til British Antarctic Survey til 2014 mens MV Polar Bird har i 1.
kvartal arbeidet i Antarktis for australske myndigheter til gode betingelser.
Seismikk, offshore og kabellegging
Driftsresultat etter avskrivninger for 1. kvartal 2002 er NOK 13,5 mill. (1. kvartal 2001: NOK 20,1 mill.).
Etter 9 års certeparti ble MV Polar Search tilbakelevert fra befrakter i februar 2002. Skipet utførte en
mindre skytejobb for MGC/Shell i mars og vil i perioden april til juli bli ombygget til 6 streamere. MV
Polar Princess har produsert eksklusiv seismikk utenfor Vest-Afrika mens MV Polar Duke har produsert
eksklusiv seismikk utenfor Thailand og Japan. MV Polar Prince er på et lengre oppdrag i Svartehavet
som inkluderer arbeide med rørledning på dyp over 2000 meter. MV Oceanic King er på certeparti til
International Telecom Group (datterselskap av General Dynamics Inc.) til 2005. Skipet har ikke hatt
vesentlig aktivitet i 1. kvartal. Nybygget MV Polarbjørn har periodevis jobbet innen offshore support i
Nordsjøen.
Markeds- og driftsforhold
Skipene opererer tilfredsstillende uten vesentlige tekniske driftsavbrudd.
Kontraktsituasjonen anses som tilfredsstillende med god balanse mellom korte og langsiktige kontrakter.
MV Polarbjørn er sikret beskjeftigelse fra april til juli 2002 til tilfredsstillende betingelser. Det er inngått
avtale med TGS NOPEC Geophysical Company ASA om bortleie av MV Polar Search for en minimumsperiode
på 18 mnd. med opsjon på ytterligere 12 mnd. Oppstart er planlagt til juli 2002 og skipet vil bli
ombygget og utrustet med siste generasjons seismikkutstyr for totalt ca. NOK 200 mill.
Avtalen forventes å gi positiv resultateffekt for inneværende regnskapsår og er i tråd med selskapets strategi
om større deltagelse i verdikjeden for dermed å øke verdiskapingen fra hver produksjonsenhet.
Selskapet er varslet om at befrakter vi legge opp MV Oceanic King fra ultimo april. Dagraten i opplag
er noe redusert men kompenseres i stor grad av lavere driftskostnader.
Multiklient 2D seismikk
Selskapets satsning på samarbeidsavtaler basert på Multiklient 2D seismikkdata har vært vellykket. Salg
av seismiske data har gitt en resultateffekt i 1. kvartal 2002 på NOK 3,4 mill. mot NOK 6,0 mill i 1. kvartal
2001. Selskapets Multiklient 2D data er pr. 31.03.2002 aktivert med NOK 39,3 mill.
Selskapet har andeler av salget av seismikkdata fra Brasil og Canada. Data er produsert i perioden 1998/99
og andre halvår 2000. I 2001 har selskapet gjennom samarbeidsavtalen med Multiwave Geophysical
Company produsert Multiklient 2D data i Barentshavet og Middelhavet samt utenfor Midt-Norge, Island
og Indonesia.
Satsing på samarbeidsavtaler innen Multiklient seismikk og annen seismisk aktivitet blir tilpasset selskapets
vurdering av markedet og med forankring i selskapets strategi.
Aksjonærforhold
Aksjen har hittil i år vært omsatt mellom NOK 112 og NOK 130.
I forbindelse med den varslede sletting av selskapets egne aksjer ervervet i 1999 og 2000 vedtok selskapets
generalforsamling den 3. april 2002 å nedsette selskapets aksjekapital fra NOK 138.370.500 til NOK
131.438.400. Nedsetting av selskapets aksjekapital forventes effektuert i løpet av juli 2002. På generalforsamlingen
den 3. april 2002 fikk styret ny fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer inntil 10 % til kurs
mellom 30 og 230. Selskapet har pt. ikke benyttet seg av fullmakten.
I henhold til vedtak på ordinær generalforsamling i Polar Holding ASA 3. april 2002 endret Polar Holding
ASA med virkning fra 18. april 2002 navn til Rieber Shipping ASA. Selskapet ble fra 22. april 2002 notert
på Oslo Børs med nytt navn og med ticker RIS.
Fremtidsutsikter
Rieber Shippings kontraktsituasjon, belåning og likviditet gjør at selskapet samlet sett har en tilfredsstillende
handlefrihet. Større strukturendringer i seismikkmarkedet sammen med stabil oljepris forventes å føre til
høyere inntjening i dette segmentet. Det knytter seg noe usikkerhet til offshoremarkedet blant annet
Glittertind
26.05.2002 23:12
#162

Endre
Att. HOTSPUR!

Dokumentet er dessverre for stort til å få plass i "Simple text", så det kom ikke med helt ned til balanseregnskapet - - - - -. Har du konkrete detaljspørsmål?
HOTSPUR
26.05.2002 23:40
#1477

Endre
takk for disse opplysningene, printer ut å leser, skal se nøyere på RIS senere, men nå er det snart leggetid.

WHITE HART
blink
26.02.2005 20:02
#7060

Endre
RIS skal fisjonere ut Seismikk-selskapet Exploration Resources

Exploration Resources børsnoteres 9.mars.

blink
26.02.2005 20:21
#7061

Endre
Rieber klar med seismikkemisjon


Fredag 18. februar 2005 kl. 08:28
Skrevet av: Arne Lunde - iMarkedet
Rieber Shipping er nå klare til å gjennomføre emisjon og spredningssalg for seismikkselskapet Exploration Resources som skal skilles ut.

Rieber Shipping har bestemt seg for å gjøre en emisjon på 180 til 225 millioner kroner i forbindelse med at Exploration Resources skal settes på børs som selvstendig selskap.

Intervallet er basert på kursintervallet som Rieber Shipping har indikert på 105 til 115 kroner, og utstdelse av 1,7 til 1,95 millioner nye aksjer.

Tegningskurs vil bli fastsatt av selskapets styre etter gjennomført bookbuilding-periode. Emisjonen vil bli gjennomført uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer.

Exploration Resources ASA vil overta RIS virksomhet knyttet til seismisk virksomhet i forbindelse med gjennomføringen av tidligere vedtatt fisjon i RIS.

Tilretteleggerne er Carnegie ASA og DnB NOR Markets.
blink
26.02.2005 21:26
#7062

Endre
Exploration ResourcesStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS