"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norske Skog - Tar grep og omstiller til ny vekst
Norske Skog - Tar grep og omstiller til ny vekst
einarf
06.02.2008 22:16
#5824

Endre
Åpner en ny tråd siden den forrige er stengt.

NSG er inne i sin mest spennende uke på lenge. I morgen fremlegges kvartalsresultatet for 4Q07 og foreløpige tall for året 2007, hvor det meste allerede er kjent. Resultatet i 4Q vil bli svakere enn i 3Q07. Det viktige er imidlertid følgende faktorerer fremover:

Investorene venter nå i spenning på en oppdatering for planene med å stenge ned 300.000-400.000 tonn avispapirkapasitet i Europa i år. Planen skal vedtas innen midten av mars og iverksetting vil gi økte salgspriser, store innsparinger og økt konsernresultat.
Produksjonskapasiteten i Nord-Amerika er i løpet av kort tid redusert med 10 %. Også i Europa tas det svære kutt. I Asia gjøres det kutt av miljøhensyn.

- Under tidspress jobber konsernledelsen også med å gjøre en IPO/børsnotering av Asia virksomheten.
Norske Skogs virksomhet i Asia omfatter avispapirfabrikker i Sør-Korea, Kina og Thailand. Produksjonskapasiteten er rundt 1,6 million tonn, som utgjør 25 % av Norske Skogs samlede kapasitet.

- I tillegg arbeides det med å selge eiendom som ikke er virksomhetskritisk, hvilket kan gi salgsinntekter på inntil 1 milliard, ifølge ledelsen.

Tidligere tråd
[Endret 07.02.08 07:56 av einarf]
JOEK
06.02.2008 22:18
#673

Endre
ja, han andre glemte jo link til forrige tråden!
einarf
06.02.2008 22:26
#5825

Endre
Norske Skog og Abitibibowater har blitt solgt ned det siste året.

Nordens skogaksjers kursutviklingReppenskara
06.02.2008 23:21
#4910

Endre
DNBNOR:
-Kjøp Norske Skog før tall i morgen
Norsk Skog legger frem tall for 4. kvartal i morgen.

Norske Skog presenterer sin kvartalsrapport i morgen. Nesten hele sektoren skal i ilden denne uken og felles for alle er forventninger om at de sier noe om papirmarkedet og hva som kan gjøres fra tilbudssiden for bringe dette i bedre balanse.

DnB NOR Markets har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 55 kroner pr aksje.
gorwell
07.02.2008 02:15
#9942

Endre
Fin trådtittel, måtte den bare innfri!

DNM oppfordrer til kjøp. Det er flinke, det skal de ha. Men de vet neppe mer om Q4 enn det vi allerede vet her på tråden. Og det er ikke veldig pent.

Heller er det ikke å forvente at selskapet har kommet videre i sin IPO/børsnotering av Pan Asia. I så fall ville de nok meldt om utviklingen. Men jeg er enig, Skogens tillitsvalgte bør føle seg såvel bundet av sine tidligere uttalelser som ha det noe travelt i sakens anledning.

Ellers kan det bli betydelig større misnøye på GF enn den Pompel&Pilt klarte å oppdrive.

Jeg vil anta at Umoe er av en annen kaliber enn disse andre kanaljer. Kan vi se for oss at han vil be om plass i styret?

einarf, tar du en endring på ditt siste innlegg på forrige tråd og legger inn link hit?

gorwell
HAS
07.02.2008 06:06
#1239

Endre
Fredet til 2011 - Trønder Avisa

UTDRAG

OSLO: Norske Skog freder Skogn til 2011. Ingen av papirmaskinene stanses permanent, men fyllstoffprosjektet utsettes fortsatt og det blir nye midlertidige stopp i produksjonen.

Svein Helge FalstadEtter det Trønder-Avisa erfarer, og hvis styret ikke utsetter saken, melder Norske Skog i dag følgende til ansatte, media og aksjemarkedet:
n Det foretas ingen permanente maskinstans på Fiborgtangen på kort sikt, det vil si innen utgangen av 2010.
n Den annonserte, permanente kapasitetsreduksjonen i størrelsesorden 300.000-400.000 tonn i Europa, tas ved Follum i Hønefoss og Parenco i Nederland.
n Det gjennomføres en ny midlertidig kapasitetsreduksjonen på 200.000 tonn avispapir i forlengelsen av den vedtatte 2008-reduksjonen på 200.000 tonn. Dette vil berøre Skogn ved at PM1 stanses i 3 måneder.
n Fyllstoffprosjektet på Skogns PM1 og deretter PM2 henger i en tynn tråd.
n Det tas vesentlige og permanente kapasitetskutt på avispapir i Asia

einarf
07.02.2008 08:25
#5830

Endre
Som ventet er resultatet svakt, men ledelsen gjør strukturelle grep som vil avhjelpe situasjonen fremover. Det foretas nedstengning av hele 450.000 tonn avispapirkapasitet nå i 2008.

Norske Skog melder om et driftsresultat på 176 millioner kroner i fjerde kvartal 2007, mens det ifølge TDN Finans var ventet et resultat på 258 millioner kroner. Året før var resultatet 567 millioner kroner. (Presisering: Driftsresultatet er etter IFRS-standard)

Driftsresultatet før spesielle poster beløp seg til 56 millioner kroner, mot 599 millioner kroner året før.

Resultatet før skatt ble minus 82 millioner kroner, mot ventet pluss 16 millioner kroner. I fjerde kvartal 2006 var resultatet 318 millioner kroner.

Driftsinntektene endte på 6.956 millioner kroner, mot ventet 6.779 millioner kroner og 7.704 millioner året før.

Brutto driftsresultat før spesielle poster var 775 millioner kroner. Det lavere resultat skyldes i hovedsak produksjonsbegrensninger i Europa og sterkere norsk krone.

- Gjennom de siste årene har kostnadsøkninger og overkapasitet redusert Norske Skogs lønnsomhet til et nivå som ikke er finansielt bærekraftig. For å bedre lønnsomheten, er vi nødt til å gjøre fundamentale kostnadsforbedringer i driften og administrasjonen av selskapet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Administrasjonen foreslår stenging av tre papirmaskiner i Europa og Asia med samlet kapasitet 450 000 tonn avispapir. Dette gjelder PM 2 ved Norske Skog Follum i Norge, Norske Skog Steti i Tsjekkia og Norske Skog Cheongwon i Korea. Stengingene skal være gjennomført i løpet av 2008, og antatt besparelse i årlige faste kostnader er rundt 250 millioner.

Flere eiendomstransaksjoner er under planlegging og gjennomføring. Et større havneareal på New Zealand vil bli solgt i første kvartal 2008, med bokført gevinst på rundt 60 millioner kroner og kontantinnbetaling på rundt 100 millioner. Det er igangsatt arbeid med å selge eiendommer som ikke er produksjonsrelaterte, inkludert hovedkontoreiendommen Oxenøen utenfor Oslo.

Det ventes fortsatt et krevende marked for avispapir, og kontraktene i Europa for 2008 er ikke ferdigforhandlet på det nåværende tidspunkt. For magasinpapir og for avispapir i de fleste markeder utenfor Europa er det i hovedsak positive utsikter når det gjelder pris. Det er risiko for økte priser på innsatsfaktorer, i første rekke trevirke i Europa og returpapir i Asia. Norske Skog vil i 2008 ha fullt fokus på lønnsomhetsforbedrende tiltak og på gjeldsreduksjon.
[Endret 07.02.08 08:27 av einarf]
einarf
07.02.2008 08:32
#5831

Endre

Norske Skog gjør fundamentale endringer i ledelsesstrukturen og
fjerner hovedkontorfunksjoner. Produksjonskapasiteten i Europa og
Korea reduseres, og flere eiendommer skal selges. Dette er
hovedtrekkene i hva konsernledelsen mener er helt nødvendige grep for
å snu utviklingen i selskapet.

- Gjennom de siste årene har kostnadsøkninger og overkapasitet
redusert Norske Skogs lønnsomhet til et nivå som ikke er finansielt
bærekraftig. For å bedre lønnsomheten, er vi nødt til å gjøre
fundamentale kostnadsforbedringer i driften og administrasjonen av
selskapet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Vil redusere produksjonskapasiteten
Et stadig svakere marked har resultert i midlertidige
produksjonsstans ved flere av Norske Skogs anlegg de siste årene.
Produksjonskapasiteten utnyttes derfor ikke effektivt. Samtidig har
den vedvarende overkapasiteten bidratt til en svak prisutvikling for
selskapets produkter. I alt 450 000 tonn produksjonskapasitet
foreslås stengt. Dette utgjør om lag syv prosent av selskapets
samlede produksjonskapasitet globalt.

- Vi kan ikke sitte stille og se på at overkapasitet og stadig høyere
kostnader presser selskapets marginer til et helt uakseptabelt nivå.
Derfor anbefaler vi å stenge de minst lønnsomme papirmaskinene, og
konsentrere produksjonen og investeringsmidlene til de mest lønnsomme
og femtidsrettede anleggene, sier Rynning-Tønnesen.

Norske Skog Stêti, Tsjekkia
Konsernledelsen anbefaler at avispapirproduksjonen ved Norske Skog
Stêti i Tsjekkia stenges permanent. Denne fabrikken har en
produksjonskapasitet på 130 000 tonn avispapir.

Norske Skog Follum, Norge
Videre anbefales det at én papirmaskin (PM2) ved Norske Skog Follum i
Norge stenges på ubestemt tid. Dette vil redusere
produksjonskapasiteten med rundt 130 000 tonn. De to andre
papirmaskinene ved Norske Skog Follum vil produsere spesialkvaliteter
som forbedret avispapir, og bestrøket magasinpapir.
- Ved å fokusere på spesialkvaliteter, håper vi å forbedre
lønnsomheten ved Norske Skog Follum, sier Rynning-Tønnesen.

Norske Skog Cheongwon, Korea
Konsernledelsen anbefaler videre å stenge hele Norske Skog Cheongwon
i Korea på ubestemt tid. Denne fabrikken har en kapasitet på 190 000
tonn avispapir.

Ytterligere produksjonskutt i 2008
De tidligere varslede produksjonsbegrensninger på 200 000 tonn
innenfor avispapir i Europa blir opprettholdt. Kombinert med effekten
av stengingene, vil Norske Skog dermed redusere sin produksjon
innenfor avispapir i Europa med 300 000 tonn i 2008. Alle
forpliktelser og service overfor kundene vil bli ivaretatt på tross
av produksjonskuttene.

Besluttes av bedriftsforsamlingen
Forslaget om stenging av papirmaskiner skal behandles av styret den
4. mars. Endelig beslutning skal tas av bedriftsforsamlingen den 12.
mars. Frem til styrets behandling skal det gjennomføres reelle
drøftinger med berørte parter.

Endrer konsernledelsen og reduserer hovedkontorfunksjoner
Konsernledelsen og Norske Skogs hovedkontor på Oxenøen skal
omorganiseres. Konsernledelsen blir redusert fra ni til syv
medlemmer, og de fleste stabsfunksjoner fjernes.

I tillegg til konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen vil den nye
konsernledelsen bestå av Andreas Enger (finans), Rune Gjessing
(strategi), Kristin Slyngstad Klitzing (HR og organisasjon), Antonio
Dias (magasinpapir og Sør-Amerika), Vidar Lerstad (Asia og
Australasia), og Jan Clasen (avispapir Europa og salg).

Det endrede hovedkontoret vil være fokusert på økonomisk oppfølging
av den globale driften og strategiarbeid. Antall ansatte på
hovedkontoret blir betydelig redusert. Målet er en årlig innsparing
på minst 150 millioner kroner i administrative kostnader på
konsernnivå.

Selger eiendom
Norske Skog eier flere eiendommer som ikke er direkte knyttet til
papirproduksjon. Dette gjelder blant annet selskapets hovedkontor,
Oxenøen, på Lysaker utenfor Oslo. Konsernledelsen har satt i gang
arbeidet med å selge disse eiendommene.
Hovedkontoret blir inntil videre lokalisert til Oxenøen, men vil
sannsynligvis flytte til bedre tilpassede lokaler senere.

Setter inn ressurser til omstilling
- Dette er utfordrende, og vi vil sette inn nødvendige ressurser for
å hjelpe våre ansatte slik at de raskt kommer over i nytt arbeid,
sier Christian Rynning-Tønnesen.
På de berørte enhetene vil ledelsen og tillitsvalgte umiddelbart
sette seg sammen og utarbeide planer for nedbemanningen. Målsettingen
er at slike planer skal være utarbeidet innen utgangen av februar.

Regnskapsmessige virkninger
De foreslåtte permanente stengingene vil bety nedskrivninger på ca
1,1 milliarder kroner og avsetning til stengingskostnader på i
overkant av 200 millioner kroner. De regnskapsmessige effektene blir
bokført i første kvartal 2008.

Som følge av stengingene og endringene ved hovedkontoret, vil de
faste kostnadene reduseres med om lag 400 millioner kroner årlig, med
full effekt fra 2009.


Oxenøen, 7. februar 2008

Mordred
07.02.2008 10:29
#126

Endre
Jeg er meget (understatement) misfornøyd med ledelsen i NSG. Tiltakene som skisseres kommer for sent og er for puslete. Flere av tiltakene burde ha vært gjennomført allerede for 1 år siden. Det later til at ledelsen ikke har skjønt situasjonens alvor og i stor grad handler reaktivt til problemene.

Er rimelig sikker på at NSG vil ha godt av nye industrielle eiere med vilje til å restrukturere for å redusere gjeldsgraden. Dagens papirpriser tydliggjør at det er forbundet ikke ubetydlig risiko i å full tiltro til at dugnadskartellet skal rette opp problemene.

Det er noe som heter "the proof of the pudding is in the eating" og dette smakte ikke akkurat utsøkt.

Jeg tror dette var tilstrekkelig dårlig for at tidligere diskuterte scenarier for endring av styre vil skje ved GF.

Forøvrig er Haagensen positiv igjen.

Det eneste av oppløftende lesning i rapporten er at cash flow har bedret seg og er før finansielle poster opp med 150 mill fra Q3 (engangskost på 200 mill til kanadiske skattemyndigheter ligger i Q4)[Endret 07.02.08 10:44 av Mordred]
Stockamateur
07.02.2008 10:36
#5513

Endre
Mordred [121]

Ja dette var ikke meget å slå hæla i taket for. Justerer dere long posisjoner?
really
07.02.2008 10:37
#2189

Endre
Dette var bare akkurat nok til at NSG ikke gikk i stupdykk.

Nå vil de flyte med markedet en stund om det ikke kommer nye overraskelser.
Stockamateur
07.02.2008 10:40
#5514

Endre
really [2189]

Nettopp! Og hvor skal markedet?
einarf
07.02.2008 10:55
#5833

Endre
Haagensen har i januar kurser på 40 til 50 kroner.

I dag sier han at kursmålet vil oppgraderes.

De tar kraftige hugg både i administrative kostnader og produksjonskapasitet og de betaler heller ikke utbytte. Det ser ut som de tar ut høykostnadsproduksjon, sier Haagensen.

- (..) Det blir estimatendringer på grunn av nedskrivningene og produksjonskutt, men ikke store utslag for inntjeningsestimatene, sier han.
Stockamateur
07.02.2008 11:51
#5517

Endre
einarf [5833]

For en tulling Haagensen er! Han må tydligvis forsvare de høye kursmålene han hadde, på tross av elendige tall og mangel på grep for å sikre fremtiden.

50 kroner kan dere bare drømme om nå. 20 kroner er mye mer realistisk.
OldNick
07.02.2008 12:47
#6819

Endre
Analytikerne er udelt positive (?), mens de glade amateurer på ST er ultranegative (short) ?


Analytiker gleder seg over Norske Skog

I den grad vi kommer til å endre noe, er det i positiv retning, sier Hans Erik Jacobsen i First Securities


Artikkel av: Odd Steinar Parr (HegnarOnline - 07.2.08 12:29)

Norske Skog er i overskriftene i dag, etter å ha lagt frem svakere tall enn ventet. Samtidig varsler ledelsen store produksjonskutt og salg av eiendom, blant annet hovedkontoret.

Hans Erik Jacobsen i First Securities sier er ifølge Reuters gledelig overrasket over tiltakene.

Det er strukturtiltak de nå setter i verk. Det er svært omfattende, vi synes det er riktig, og jeg tror det kommer til å representere potensiale for en betydelig bedring i inntjeningsutviklingen for Norske Skog i årene fremover, sier han.

I den grad vi kommer til å endre noe, er det i positiv retning, fortsetter analytikeren, som ifølge nyhetsbyrået har vært nøytral til aksjen med kursmål 40.

Fondsfinans-analytiker Per Haagensen er også fornøyd med det han ser.

Det ser ut som de tar ut høykostnadsproduksjon, sier han til Reuters.

_________Meglerhus anbefaler Norske Skog på det varmeste

Meglerhus har en sterk kjøpsanbefaling på Norske Skog, som la frem tall i dag


Artikkel av: Øystein Byberg (HegnarOnline - 07.2.08)

Norske Skog la som guidet frem svake driftsresultater for fjerde kvartal. Men til tross for en noe bedre topplinje, landet driftsresultatet under forventningene, fastslår Orion Securities i en oppdatering. Den underliggende driften er imidlertid i tråd med guidingen. Meglerhuset vil stort sett holde estimatene uendret. Man gjør heller ikke noe med kursmålet (40 kroner) og anbefalingen (sterk kjøp).

Norske Skog-aksjen faller 2,5 prosent til 29,75 kroner.[Endret 07.02.08 14:17 av OldNick]
really
07.02.2008 13:08
#2190

Endre
Jeg er i hvert fall skeptisk til at markedet snur oppover med det første, det er alt for mye uavklart i finansmarkedene, både i US og ellers i verden.

Kortsiktig bidrar også senatets avvisning av tiltakspakken til økt usikkerhet.

Konklusjonen har blitt at mine longposisjoner er blitt sikret mot OBX.

einarf
07.02.2008 14:11
#5837

Endre


International Paper(IP) Q4 EPS 78 cents vs 65 cents forventet i følge Tomson First Call.
Mordred
07.02.2008 15:06
#127

Endre
OldNick [6820] Har ikke shortet NSG, beholder longposisjonen (utdypet rasjonale på forrige tråd).
Mordred
07.02.2008 15:11
#128

Endre
Det later til at Tønnesen har tatt inn over seg at dette ikke monner nok. Gjentar (til det kjedsommelige) at han trolig har frem til April til å få strukturtiltakene på plass.
gorwell
07.02.2008 15:21
#9944

Endre
Burde falt av 6% på dagens melding, gjorde det ikke. Men med så møje jæskla negativt i Granskauen måtte jeg bare legge meg på kjøp igjen, hehe.

Og har fått på første buystopp.

gorwell
einarf
07.02.2008 15:31
#5842

Endre
Følg med på kursutviklingen til IP nå. Adm. dir. sier at USA ikke er i resesjon nå slik han opplever markedet(nettopp på bloomberg TV).[Endret 07.02.08 15:37 av einarf]
Reppenskara
07.02.2008 15:58
#4911

Endre
Rynning-Tønnesen er enig med Unionen i at flere kutt trengs. Han ville neppe sagt det nå uten å ha noen ess i ermet. Jeg tror vi får IPO-nyheter vedrørende Asia-virksomheten snart.

- Norske Skog må kutte mer
Unionen krever ytterligere tiltak for å redusere gjelden i Norske Skog, og konsernsjefen er enig.
Artikkel av: Odd Steinar Parr (HegnarOnline - 07.2.08 14:58)

Unionen er fornøyd med kuttene Norske Skog-ledelsen har lansert, men krever ytterligere tiltak for å redusere gjelden.

- Vi har kommet med en rekke forslag til hvordan gjelden kan reduseres. Det har ikke styret respondert på. Vi forventer at styret raskt leverer på dette punktet, sier Unionen-representant Ove Gusevik ifølge Reuters på dagens kvartalspresentasjon.

Norske Skog-sjef Christian Rynning-Tønnesen er enig i at de annonserte tiltakene ikke er tilstrekkelige.

- Alene er ikke de annonserte tiltakene nok til å bringe selskapet til akseptabel lønnsomhet, sier han til nyhetsbyrået.

Norske Skog-aksjen faller to prosent til 29,90 kroner på Oslo Børs.
Stockamateur
07.02.2008 16:31
#5521

Endre
einarf [5842]

Kan ikke fatte at det betyr noenting hvorvidt en eller annen mener det ikke er resesjon "slik han opplever markedet".

Det er en definisjonssak.

Så, basert på den uttalelsen, syntes du alt ser greit ut?
Stockamateur
07.02.2008 16:35
#5522

Endre
Har justert litt i short porteføljen i NSG i dag. Tatt ned risiko (tatt gevinst m.a.o.), men, for å bruke permabullernes terminilogi, tør ikke la vær å være short...

Vurderer noe caller her, men strike 50 og 60 er altfor høyt, være seg mars eller juni.
einarf
07.02.2008 17:09
#5843

Endre
SA, har du blitt "tulling" du også nå da?(bare tøyser)

Last opp med longsposisjoner, er det riktige forutsatt lavere FED renter og en "hard landing" nå i USA.


einarf
07.02.2008 17:55
#5844

Endre
Link til intervju med admdir. Faraci i IP

(Bloomberg) -- John Faraci, chief executive officer of International Paper Co., talks with Bloomberg's Betty Liu from Memphis, Tennessee, about the company's fourth-quarter earnings and growth outlook, the impact of the economy on consumer demand, and the company's cash strategy. International Paper, the world's largest forest-products maker, said fourth-quarter profit declined 83 percent to $327 million, or 78 cents a share.

Global Demand

``Global demand for paper and packaging continues to look solid,'' Chief Financial Officer Tim S. Nicholls said in the statement.

Profit in the printing papers unit rose almost fivefold to $314 million, the company said. The division's $63 million profit in the fourth-quarter of 2006 included a $128 million charge to write down assets at a mill in France.

Profit from corrugated boxes and other industrial packaging rose 11 percent to $144 million. Profit from consumer packaging increased 48 percent to $40 million.

Earnings at International Paper's distribution unit climbed 26 percent to $39 million.

(International Paper scheduled a conference call for 10 a.m. New York time at +1-706-679-8242 or +1-877-316-2541. The conference code is 26183760.)

einarf
07.02.2008 18:00
#5845

Endre
Link til webcast fra NSG's resultatfremleggelse i dag.

Link til webcast fra IP's resultatfremleggelse i dag
[Endret 07.02.08 22:32 av einarf]
Reppenskara
07.02.2008 18:02
#4912

Endre
Nå har NSG stått seg ca. i null flere dager på rad, mens OSE har gått kraftig ned. Dette forteller meg at bunnen er inne.
einarf
07.02.2008 18:48
#5848

Endreeinarf
07.02.2008 21:28
#5850

Endre

Kommentarar til det som kom frem under webcast'ene?
Mordred
07.02.2008 22:55
#129

Endre
Har hørt / sett Q&A seansen og er langt ifra overbevist. Øyensynlig så hverken lever eller ånder ledelsen for det man driver med. Hvor er visjonene? Hvor er engasjementet? Hvor er "the ****ing balls"? Fra mitt ståsted så virker de uklare, usikre og famlende. Det later til at fusjonsalternativene er gått i stampe (ingen endring på status ifra forrige Q-presentasjon), strukturelle endringer (floating nsgAsia) er fremdeles på evalueringstadiet og endringene som er foreslått gjennomført fremstår som påtvungne og initiativløse. Hvor er Freddie når man trenger ham?

Min frustrasjon over ledelsen til tross: Selskapet er likefremt underpriset og jeg beholder longposisjonen.
delta
07.02.2008 23:01
#9740

Endre
Av EPS-konsensus for 2009 fortsetter NSG å være priset på eventyrlig multipler da man vel håper at NSG en eller annen gang i framtiden skal begynne å tjene godt med penger. Tror de avispapir skal komme på moten igjen?


[Endret 07.02.08 23:01 av delta]
jungel
07.02.2008 23:29
#541

Endre
Re Delta.
Ser at mange stadig sier at avispapir aldri kommer på moten mer.
Jeg konstaterer bare at det aldri har vært så mye papir i min postkasse som nå. Og det er i et land som må anses å være blant de fremste hva angår digitalisering.
delta
07.02.2008 23:32
#9742

Endre
NSG har vel spesialisert og spisset seg på avispapir selv om de også har noe magasinpapir. Jeg får vel ikke så mye reklame i postkassen på avispapir.
jungel
07.02.2008 23:39
#542

Endre
Re delta
Jeg synes nå at mye av reklamen er på avispapir.
Og Aftenposten inneholder utålelige mengder av bilag for ditt og datt. og når boligene ikke blir solgt med en gang må de jo averteres desto flere ganger.
einarf
07.02.2008 23:46
#5853

Endre
delta, vet ikke om sleivsparket fortjener noe svar. Det beste hadde vært å la det passere siden du ikke har så stor kjennskap til bransjen. Det viktigste er vel å delta, så da får du et svar likevel.

NSG produserer både avispapir og magasinpapir globalt. I dag har ledelsen i NSG foreslått å kutte avispapirkapasiteten med 450.000 tonn, eller 7%. I Nord-Amerika er det stengt ned 10% av totale markedet nylig. Det gjøres også store kutt i Europa.

Inntektene ble høyere enn ventet i 4Q07.
"Driftsinntektene endte på 6.956 millioner kroner, mot ventet 6.779 millioner kroner og 7.704 millioner året før."
Det viser at tilbud/etterspørsel er rimelig balansert og pricingpower beholdes med de signaliserte kutt i bransjen.

I slutten av januar gjennomførte Trym Riksen i DNB Nor Markets en rangering av aksjene notert på oslo børsen, gjengitt i DN.

- De beste kjøpene er upopulære aksjer som er billige ut fra de enkle nøkkeltallene: Pris/Earnings, Pris/Kontantstrøm, Utbytte/Pris og Pris/Bokført egenkapital, med lik vekt på hver av disse kriteriene for 2007 og 2008.

Ut fra denne rangeringen av aksjene på Oslo børs med høyest "kjøpspoeng" etter aksjekurs fredag 25. januar, kommer NSG på 2. plass, etter Belships.
Siden Belships er en illikvid aksje med liten dagsomsetning, fremstår NSG som den billigste og tryggeste aksjen å satse på. NSG er dessuten notert på OBX indeksen.

Så avstå å komme med slike feilaktige innlegg i fremtiden delta.
delta
07.02.2008 23:53
#9743

Endre
einarf
Hva er feilaktig innlegg? For øvrig fulgte jeg NSG svært tett i noen år fra år 2000 og hadde full oversikt over selskapet. Men aksjekursen greide ikke følge resten av hovedindeksene slik at det ikke var attraktiv å sitte long der. Skagen var sta som bare det og bullish selv siste gang kursen var i 120,- på tur ned. Nå vedkjenner de at de har bommet på NSG .- noe som bare skulle mangle når den nå ligger rundt 30,-. Iht. EPS-konsensus gjengitt i FA 6.2.08 er PE07 75 og PE08 20 så NSG må på permanent basis forbedre resultatene radikalt for å forsvare dagens aksjekurs. Med forsatt høye multipler har aksjemarkedet allerede priset inn at NSG på permanent basis vil forbedre resultatene radikalt.


-------------------
Tilføyelse:
Jeg ser at DN 7.2.08 opererer med annen PE (08:42, 09: 7,4) enn FA så jeg vet ikke hva som er korrekt. En tredje kilde opererer med minus-EPS i 09.[Endret 07.02.08 23:55 av delta]
[Endret 07.02.08 23:56 av delta]
[Endret 07.02.08 23:57 av delta]
[Endret 07.02.08 23:59 av delta]
[Endret 08.02.08 01:03 av delta]
[Endret 08.02.08 01:03 av delta]
[Endret 09.02.08 21:36 av delta]
numstroem
07.02.2008 23:55
#18

Endre
Det finnes mange selskaper på OSE som faktisk tjener penger og betaler utbytter. God natt i Skogen.
delta
08.02.2008 00:01
#9744

Endre
Det var vel her om dagen en som anbefalte NSG med kjøp, men presiserte at NSG er et "binært case" - enten går det på dunken, også med aksjekursen- eller så kan de få til resultatmessig turnaround.
numstroem
08.02.2008 00:23
#19

Endre
Kan vel hende, men det blir spekulering. Hvem kjøper PE 75 og PE 20 for 08 og 09? Kanskje noe for Reccerne?
einarf
08.02.2008 00:23
#5854

Endre
Mordred, er enig i at ledelsen i selskapet nå må iverksette de nødvendige tiltak slik at snuoperasjonen lykkes. Støtter Unionen i at de nødvendige tiltak må sttes inn nå. Når ansatte sies opp og ledere må gå, aksepterer jeg også utbyttet bortfaller. Aksjen er kraftig underpriset.

Mordred [123]

Det later til at Tønnesen har tatt inn over seg at dette ikke monner nok. Gjentar (til det kjedsommelige) at han trolig har frem til April til å få strukturtiltakene på plass.
einarf
08.02.2008 00:46
#5856

Endre
Utsikter for 2008

Det ventes fortsatt et krevende marked for
avispapir, og kontraktene i Europa for 2008 er ikke
ferdigforhandlet på det nåværende tidspunkt. For
magasinpapir og for avispapir i de fleste markeder
utenfor Europa er det i hovedsak positive utsikter
når det gjelder pris.
einarf
08.02.2008 01:09
#5857

Endre
delta [9750] For en bransje og ett selskap som er i kraftig omstrukturering kan man ikke se på EPS og P/E tall alene. Da må man vite hvilke forutsetninger og hvilke strukturelle grep som analysen bygger på og tar høyde for. Elementert, men tydeligvis ikke for delta. Jeg er fortsatt inne i PDR, men der har du ikke skrevet noe negativt på en stund, grattis.[Endret 08.02.08 01:11 av einarf]
delta
08.02.2008 01:12
#9745

Endre
fra einarf
"Elementert, men tydeligvis ikke for delta."

---
Jeg sier bare: he, he. Noen tankeleser av rang er du nok ikke. :-)
Du har vel hørt om DCF? Det er primært min tilnærming til fundamental verdivurdering av going concern-case. Så får vi håpe at NSG forblir et going concern case, og at aksjen snart har funnet langsiktig bunnstøtte.

PDR har jeg ikke skrevet noe negativt om siden 2002 eller noe deromkring. Alle med hjerneinnmaten inntakt ser vel at NSG har seilt i nedoverbakke i årevis. Om dette har stoppet opp nå, er det ikke noen gitt å vite sikkert.
[Endret 08.02.08 01:12 av delta]
[Endret 08.02.08 01:14 av delta]
[Endret 08.02.08 01:15 av delta]
[Endret 08.02.08 01:17 av delta]
einarf
08.02.2008 01:21
#5858

Endre
DCF? Du benytter EPS og P/E fra Finansavisen og DN skriver du. Hvilke strukturelle grep ligger til grunn for disse tallstørrelsen EPS, vet du vel ikke? Hvilke innsparingstiltak benyttes, vet du det?

delta [9750]
einarf
Hva er feilaktig innlegg? For øvrig fulgte jeg NSG svært tett i noen år fra år 2000 og hadde full oversikt over selskapet. Men aksjekursen greide ikke følge resten av hovedindeksene slik at det ikke var attraktiv å sitte long der. Skagen var sta som bare det og bullish selv siste gang kursen var i 120,- på tur ned. Nå vedkjenner de at de har bommet på NSG .- noe som bare skulle mangle når den nå ligger rundt 30,-. Iht. EPS-konsensus gjengitt i FA 6.2.08 er PE08 75 og PE09 20 så NSG må på permanent basis forbedre resultatene radikalt for å forsvare dagens aksjekurs. Med forsatt høye multipler har aksjemarkedet allerede priset inn at NSG på permanent basis vil forbedre resultatene radikalt.


-------------------
Tilføyelse:
Jeg ser at DN 7.2.08 opererer med mye høyere EPS og dermed lavere PE (08:42, 09: 7,4) enn FA så jeg vet ikke hva som er korrekt. En tredje kilde opererer med minus-EPS i 09.[Endret 08.02.08 01:22 av einarf]
delta
08.02.2008 01:23
#9746

Endre
einarf [5858]
Da kan vel du som vet, fortelle! Jeg vet ikke om NSG vil lykkes med å oppnå langsiktig lønnsomhet som kan forsvare minst dagens aksjekurs. Og det er det vel ikke noen som kan si med full sikkerhet.


[Endret 08.02.08 01:24 av delta]
gorwell
08.02.2008 02:10
#9945

Endre


Sjekke volumet i dag... Exhaustion og distribution?

gorwell
gorwell
08.02.2008 06:39
#9946

Endre
ND -3861.826
MLI -3123.342
GLI -2116.149
DNM -1498.465
LBI -1419.971
NON -1016.559
ORS -954.1
ARC -836.686
SHB -736.618
CA -590.691
BPP -298.054
DBL -280.756
INT -220.488
CSA -153.4
SO -16.3
DIF 12.198
KNO 26.545
JPM 34.243
AVA 35.78
UBS 68.6
TMB 152
SBN 166.98
CSB 168.453
ABN 257.851
NTF 456.244
PAS 642.1
DDB 1309.63
SGP 1748.335
ESO 2380.216
NEO 3527.274
ASC 4408.173

*****

Houses endring siden EOG. Studèr gjerne endring fra forrige oversikt på forrige topic.

gorwell


[Endret 08.02.08 06:41 av gorwell]
[Endret 08.02.08 06:44 av gorwell]
einarf
08.02.2008 08:58
#5860

Endre
Analytikere som følger NSG aksjen har blitt mer positive etter gårsdagens innsparingstiltak. Tar inn denne fra Haagensen i Fondsfinans.

Haagensen har i januar kurser på 40 til 50 kroner.

Nå sier han at kursmålet vil oppgraderes.

"De tar kraftige hugg både i administrative kostnader og produksjonskapasitet og de betaler heller ikke utbytte. Det ser ut som de tar ut høykostnadsproduksjon, sier Haagensen.

- (..) Det blir estimatendringer på grunn av nedskrivningene og produksjonskutt, men ikke store utslag for inntjeningsestimatene, sier han."[Endret 08.02.08 08:58 av einarf]
HAS
08.02.2008 08:59
#1240

Endre
NSG – Vi tar opp dekning på NSG med en kjøpsanbefaling og kursmål NOK 55. Vårt kursmål er basert på en sum of the parts modell der vi verdivurderer hver enkelt papir maskin. Vår modell gir en verdi på NOK 73 per aksje og kursmålet er 25% rabatt til dette. Vi mener nedside risikoen på disse nivåene er begrenset da prisingen på Pris/bok er like lav som i 1991-92 da vi så tidligere bunn i prisingen. Vi tror newsflow fremover blir meget bra da selskapet indikerer salg av eiendeler for å redusere gjeld.

Pareto
Reppenskara
08.02.2008 09:51
#4914

Endre
Et lite knippe meglerhus og anbefalinger. Legg merke til at alle kursmål er godt over dagens kurs.
Pareto:Kjøp, kursmål 55 kr.
Dnb Nor Markets: Kjøp, kursmål 55 kr.
Nordea / S&P: Hold, kursmål 45 kr.
Fondsfinans: Kjøp, kursmål 40 kr.
First: Neutral, kursmål 40 kr.
Goldman Sachs: Neutral, kursmål 38 kr
Credit Suisse. Underperform, kursmål 35 kr

Unionen AS alias Spetalen, Stordalen, Gusvik har snittkurs 42 kr på sine knappe 12 millioner aksjer.


[Endret 08.02.08 10:21 av Reppenskara]
consejo
08.02.2008 10:02
#1357

Endre
Papirmaskinene har vel en salgsverdi på null, da det neppe finnes kjøpere av disse maskinene i dag. Skulle man regne verdijustert egenkapital må det være riktig å sette verdien på null til de maskinene som man skal kvitte seg med, og deretter regne inn kostnader i forbindelse med nedlegging av virksomhet.
Stockamateur
08.02.2008 12:41
#5526

Endre
Investorene bryr seg tydligvis lite om luftige anslag fra fjerne analytikere som ikke taper penger selv på investeringer i NSG. Volumet på nedturen i dag er mye høyere enn snittet, og godt høyere enn i går f.eks.


[Endret 08.02.08 12:41 av Stockamateur]
einarf
08.02.2008 13:11
#5862

Endre

Og hva ser investorene i IP og ABH som har steget den siste tiden ift. bunnformasjon i januar?
Stockamateur
08.02.2008 13:23
#5529

Endre
ABH er på tur ned igjen.
Stockamateur
08.02.2008 13:31
#5531

Endre
Stoler dere på analytikerne?

Tilfeldig at de har kursmål fra 35 til himmelen (=55)? Nei, det skyldes at de kommer løpende etter prisingen. Var det noen som hadde kursmål på 35 for et halvt år siden? Ikke det nei. Alle (burde) skjønt(e) at det var noe alvorlig galt i NSG på den tiden.


[Endret 08.02.08 13:34 av Stockamateur]
Stockamateur
08.02.2008 13:36
#5532

Endre
Ser gjerne close på 27-tallet, bare så det er helt klart at dette er kont på høyt volum ned fra bearish konsolidering.
Stockamateur
08.02.2008 13:40
#5533

Endre
einarf [5862]

Bortsett fra at ABH er på tur ned igjen, så er det NSG jeg handler, og ikke IP/ABH. Da kan for så vidt sistnevnte gå til himmels for min skyld. (Selvom det selvfølgelig er en viss korrelasjon mellom aksjekursen til aktører i samme bransje. Korrelasjonen IP-NSG er vel egentlig syltynn.)
Norwegian wolf
08.02.2008 13:43
#751

Endre
Re: stock...

At du gidder..... Jeg tror hele ST har fått med seg at du har kjøpt put i Skogen, og har tjent godt på denne veien ned!
Og du ønsker den ned av hele ditt hjerte. Du har vel tatt det med i aftenbønnen også!
Du er helt sikkert dyktig og TA-messig har du helt rett.
Men at du gidder å messe om dette hele tiden! Enhver tanke av positivitet hugger du jo ned på med en gang. Er egoet så stort på egen fortreffelighet at du ikke ser "Skogen" for bare trær?
Skjerp deg! Teknikeren ble ikke kastet ut fordi han ikke var dyktig eller ikke hadde rett. Han var bare så uendelig slitsom å høre på i lengden...

NW

Stockamateur
08.02.2008 13:43
#5534

Endre
Analytikerne, og flere her inne, argumenterer for at NSG er billig. Allikevel så faller kursen. Det er vel ingen som har tenkt tanken at regnestykkene deres er fullstendig feil?

Takk og pris for at jeg ikke prøver å regne hjem verdien av NSG! En sak er at jeg ikke har forutsetninger, men viktigere, det ser ut til å bli riv, ruskende galt uansett hvem som gjør det.
Stockamateur
08.02.2008 13:50
#5535

Endre
Norwegian wolf [751]

Og det skal du sette deg til doms over? Er det noe annet som plager deg?

Hvor mange hausse innlegg er det for hvert innlegg som stiller et aldri så lite spørsmålstegn ved hvor bra det er i NSG??? Jeg kunne skrevet her hele dagen uten at jeg hadde klart å matche all haussinga. Du kan vel heller be de andre her inne holde kjeft, enn meg. Alle vet at flertallet her inne er long, osv. Hvorfor må det gjentaes gang på gang?

Dessuten, du snur det på hodet. Jeg er short fordi NSG teknisk er begredelig. Jeg baisser ikke fordi jeg er short.
HAS
08.02.2008 14:03
#1241

Endre
Renset luften med Unionen - DNTV - 08.02.08

Unionen via Ove Gusevik har i dagens møte med Norske Skogs tillitsvalgte uttalt at Unionen er langsiktig og ønsker å være med å utvikle selskapet. I tillegg er alle parter enig om å kutte gjeld å gjøre tiltak for å redusere den. Ønsker å konvertere maskin(er) til andre produkter istedenfor å stenge helt ned.
really
08.02.2008 14:22
#2201

Endre
Jeg har vanskelig for å forstå at de tiltakene de iverksetter nå er tilstrakkelige, vel og merke forutsatt at US siger inn i en mindre resesjon.

Når det er overkapasitet i et stigende marked slik det har vært i 2006 og 2007 så må det bli en del værre når det butter.

Så kan en regne så mye en vil, men regnestykkene blir ikke bedre enn forutsetningene. Fortsetter prisene å falle skal skogen videre ned.
OldNick
08.02.2008 15:45
#6832

Endre
De risikerer ikke veldig mye, men bedre enn ingenting...


15:37 08.02.2008 GMT+1 /HUGIN /Source: Norske Skog /OSE: NSG /ISIN: NO0004135633

Mandatory notification of trade


Norske Skog has today bought 650,000 own shares at a price of NOK 29.3275. 143,700 of these shares have been resold to primary insiders at the same price, NOK 29.3275 per share. Norske Skog's own holding amounts to 1,106,300 shares after this purchase.

The purchase is done under the authorization to buy back up to 10 % of the shares, given by the Annual General Meeting. The shares will not be cancelled. The current buy-back program is limited to 1,400,000 shares and goes on until 29 February, 2008.

The following primary insiders have bought shares at a price of NOK 29,3275 per share (new holding in paranthesis):

Tom Bratlie, 2,000 shares (2,995)
Eric d'Olce, 5,000 shares (7,503)
Carsten Dybevig, 7,000 shares (7,250)
Andreas Enger, 10,000 shares (12,410)
Knut Kårbø Erichsen, 3,200 shares (4,600)
Morten Holum, 1,000 shares (2,215)
Kristin S, Klitzing, 2,000 shares (2,410)
Jarle Langfjæran, 1,000 shares (5,578)
Kåre Leira, 1,000 shares (2,532)
Christian Rynning-Tønnesen, 10,000 shares (13,263)
Kim Wahl, 100,000 shares (200,000)
Ingrid Wiik, 1,500 shares (2,160)

Oxenøen, 8 February, 2008

__________________


Skog-sjefen (R-T) bekreftet i går at de er i samtaler med en mulig partner.

Siden de nå har gjort inside-kjøp, kan det ikke være noe nært forestående. Isåfall har/kan de ha brutt loven.[Endret 08.02.08 16:27 av OldNick]
altius
08.02.2008 15:57
#8445

Endre
Noe er på gang det ryktet har jo rullet og gått i flere uker
Regner med at det ikke er så lenge til at noen slår til

Profitt
08.02.2008 16:30
#9012

Endre
insiderne hadde vel ikke handlet uten at de trodde de ville tjene på investeringe,
De vet jo at så få aksjer ikke er noe støtekjøp.

Stoler på stordalen-handlet en del idag til 29 kroner.
einarf
08.02.2008 17:36
#5863

Endre
Kim Wahl: Viktig å eie egne aksjer

"- Min holdning er at jeg ser veldig positivt på at ledelsen og styret eier aksjer i eget selskap. Det er positivt og viktig, sier styreleder Kim Wahl i Norske Skog til Aftenposten.

Han lastet opp med Norske Skog-aksjer verdt 9 millioner kroner i mai i fjor."

Kim Wahl kjøpte 100.000 aksjer til kr. 90 i mai 2006 og kjøpte ytterligere 100.000 i dag.

adm.dir. Christian Rynning-Tønnesen, kjøpte 10.000 aksjer i dag og har 13.263 aksjer totalt.

[Endret 08.02.08 23:12 av einarf]
Reppenskara
08.02.2008 17:46
#4915

Endre
Tydeligvis action mot slutten av dagen, som jeg ikke fikk med meg. NSG kjøper egne aksjer for nesten 20 MNOK, hvorav innsiderne tok en del, deriblant Kim Wahl 100k, dvs. over 2.9 MNOK. Det står det respekt av.

I tillegg mener Pareto at NSG er en klar oppkjøpskandidat:
Meglerhus: "Norske Skog er en klar oppkjøpskandidat"
Analytiker Jørn Lyshoel i Pareto Securities tror Norske Skog kan bli kjøpt opp for 50-70 kroner aksjen. I dag stuper aksjen til 28 kroner.
Artikkel av: Øystein Byberg (HegnarOnline - 08.2.08 14:48)

Et oppkjøp av Norske Skog kan være nært forestående, mener Pareto, som har startet dekning av selskapet med et analysedokumentet kalt "Norske Skog er en klar oppkjøpskandidat".

Kursmålet er på 55 kroner.

- Vi tror på et bud på Norske Skog til en betydelig premie i forhold til dagens aksjekurs, og muligens i regionen 50-70 aksjen, sier analytiker Jørn Lyshoel i Pareto Securities til dn.no.

Basert på en vurdering av summen av delene mener Lyshoel Norske Skog er verdt 73 kroner aksjen.

Norske Skog stuper 7,2 prosent til 28,35 kroner.
Reppenskara
08.02.2008 17:49
#4916

Endre
Legg også merke til at selskapet har fullmakt til å kjøpe ytterligere 750k. Det må skje innen 29. februar. Eneste nettokjøper over 650k i dag var ND, ergo er det sannsynlig at NSG handlet gjennom dem. Vi får følge med om ND fortsetter å kjøpe.
Reppenskara
08.02.2008 17:51
#4917

Endre
"Aksjene vil ikke bli strøket." Hvorfor ikke? Skal de benyttes i en evt. fusjon?
engam64
08.02.2008 18:50
#721

Endre
Kreditorene er vel ikke begeistret for sletting av aksjer, vil jeg tro.
Reppenskara
08.02.2008 19:01
#4918

Endre
Det kan du si. Ellers så ser det ut til at fullmakten til å kjøpe tilbake 10% av egne aksjer er delt opp i månedlige makskvoter på 1.400.000 aksjer. Litt synd, for det hadde vært moro med et skikkelig kjøp nå.

Jeg synes uansett at dette er en god signaleffekt. Innsidekjøp har blitt etterlyst over tid, i dag kom det endelig. Kim Wahl økte porteføljen med 100% fra 100k til 200k.

Det lukter av oppkjøp og fusjon.
Provence
08.02.2008 19:22
#1945

Endre
Interessant med NSG nå. Styreformann Kim Wahl kjøpte 100K http://hopey.netfonds.no/release.php?id=20070504.OBI.769278&search= til en kurs 89,8 (=>9 Mill kr.). Styremedlemmer burde ha god tilgang til informasjon og utsiktene i selskapet, desto mer pikant blir dette sett i lys av den brutale ferd aksjen har hatt i ettertid.

I alle andre sammenhenger strømmer folk til disken når billigsalg er tema. Er NSG et tema nå ?

Har kjøpt noen i dag ja.

njubi på HO og s.tockpro hadde evne til å sette opp regnestykker. ST fortoner seg som et overfladisk diskusjonsfora, noen som er villig til å sette opp et regneskap ?


[Endret 09.02.08 07:06 av Provence]
Fryden
08.02.2008 19:22
#1580

Endre
Kjøpte selv idag på 28,50.
Fusjon og oppkjøp ligger nok litt frem i tid pga innsidekjøpet?
delta
08.02.2008 19:29
#9752

Endre
Vi får håpe NSG og innsidere treffer bedre med dagens handler enn disse historiske:

3.11.05: Norske Skog har i dag kjøpt 100 000 egne aksjer til kurs 92,29.

18.11.05: Norske Skog har i dag kjøpt 115 000 egne aksjer til kurs 93,22. Etter kjøp av disse aksjene har Norske Skog 846 531 aksjer i egen beholdning.

26.6.07: Norske Skog har i dag kjøpt 400.000 egne aksjer til kurs 87,38.
27.6.07: Norske Skog har i dag kjøpt 200.000 egne aksjer til kurs 87,12.

4.5.07: Styreformann Kim Wahl har i dag kjøpt 100.000 aksjer til kurs 89,8657. Kim Wahls beholdning etter dette kjøpet er 100.000 aksjer.
---
En del av ovennevnte kjøpte egne aksjer er videresolgt til folk knyttet til NSG.

-----
Tidligere har analytikere anført NSGs høye gjeldsnivå som moment for at NSG ikke er den mest opplagte oppkjøpskandidaten. Så strukturelle grep og salg av visse aktiva for å få ned gjeldsnivået vil kunne være evt. forløp til evt. sammenslåing med konkurrent.


[Endret 08.02.08 19:30 av delta]
[Endret 08.02.08 19:35 av delta]
Provence
08.02.2008 19:47
#1946

Endre
Syretesten er nå Unionen med Spetalen i spissen og langsiktighet. Har vi industribyggere med på laget eller sjarlataner ?

http://www.ha-halden.no/artikkel.asp?Artid=178784
Unionen møtte tillitsvalgte
Fredag møttes tillitsvalgte i Norske Skog representanter for Unionen AS, utbryterne med Petter Stordalen i spissen.

På den temperaturfylte ekstraordinære generalforsamlingen tidligere i vinter, ble det tydelig at flere av de tillitsvalgte i Norske Skog ikke støtter de tre opprørerne som har forent seg i et felles selskap, Unionen.
Blant de argeste motstanderne var Saugbrugs-ansatt Harald Bjerge, som også selv eier aksjer i selskapet.
I følge DN skal dette være bakgrunnen for at Ove Gusevik senere tok kontakt med de tillitsvalgte og ba om å få møte dem. Unionen ønsker direkte dialog med de tillitsvalgte, og dette sa de syv medlemmene av konsernutvalgsstyret ja til.
Fredag møtes altså alle sammen på Norske Skogs hovedkontor på Oksenøen i Bærum. Konserneledelsen i Norske Skog skal ikke ha deltatt. De tillitsvalgte har ikke forpliktet seg til annen enn å høre hva Unionen har å si.


Konklusjonen uteble, her er konklusjonen:

Unionen og ansatte finner sammen


http://www.ringblad.no/nyheter/article3337722.ece
Fredag ettermiddag møtte Stein Roar Eriksen og de andre konserntillitsvalgte i Norske Skog Unionen-investor Ove Gusevik for å diskutere de norske papirfabrikkenes framtid.
Av Espen Ødegård Publisert 08.02.2008 - 19:01 Oppdatert 08.02.2008 - 19:07

SAMTALER: Stein Roar Eriksen deltok på den ekstraordinære generalforsamlingen i Norske Skog 10. januar. I går møtte han Unionen-investor Ove Gusevik igjen. Foto: Torstein Nymoen
Les også
- Skulle gjerne vært dette foruten
- Veldig leit
Vil legge ned Follum-maskin
- Vil se på alle forslag

Tidligere har tonen vært tøff mellom de tillitsvalgte i selskapet og kjendisinvestorene i Unionen som består av Petter Stordalen, Øystein Stray Spetalen og Ove Gusevik. Det var sistnevnte som deltok på fredagens møte.

Ikke lenger klovn

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen 10. januar der Unionen ikke lyktes med å komme inn i Norske Skogs besluttende organer kalte Stein Roar Eriksen Petter Stordalen for en medieklovn og kalte kjendisinvestorens opptreden under møtet for direkte usmakelig.

Nå er tonen en helt annen.....


[Endret 08.02.08 21:40 av Provence]
[Endret 08.02.08 21:43 av Provence]
Reppenskara
09.02.2008 02:19
#4919

Endre
Dette er oppløftende - Unionen som hvite riddere?! Det blir jo automatisk politisk støtte når man vil forhindre nedleggelse av norske fabrikker og arbeidsplasser. Framover ser jeg en del triggere:
1) Oppkjøp / økt eierandel av:
- Unionen
- Umoe Invest
- Orkla
- John Fredriksen
- Kjell Inge Røkke / Aker
- Voldberg, Tvenge, e.l.
- Skogeierne
- Konkurrerende selskap i bransjen, spesielt International Paper (IP)

2) Fusjon / Oppkjøp
- Det jobbes med samarbeidsplaner, jfr. uttalelser fra NSG-ledelsen.
- Pareto mener det er sannsynlig med oppkjøp, med pris 50-70 kr aksjen. De ser 73 kr aksjen som selskapsverdi stykke for stykke.

3) Kjøp av egne aksjer / innsidekjøp
- NSG har fullmakt til å kjøpe 1.400.000 aksjer hver måned. De har nå begynt med kjøp av 650k, og har lov til å kjøpe 750k til denne måned.
- Innsiderne kjøper, merk spesielt Kim Wahl, som dobler og kjøper 100k til til 29,35 kr i dag.

4) IPO/float/salg av Asia-virksomheten
- Regnestykker viser at denne delen kan være verdt over 70 kr aksjen. En formidabel kurstrigger, fordi gjeldsproblemet forsvinner som dugg for sola.

5) Analyser og kjøpsanbefalinger
- Meglerhusene har begynt å fatte interesse. Pareto sier konkret at NSG er et attraktivt kjøpsobjekt, til en pris på 50-70 kr aksjen. De har regnet seg fram til at selskapet har NAV på 73 kr aksjen.
- Andre meglerhus har kjøpsanbefalinger, kursmål 45-55 kr.

6) Bedrede marginer
- Redusert produksjon verden over (10% Nord-Amerika bl.a.) gir økte priser og bedre marginer. NSG omsetter for 30 milliarder i året, men er priset til lusne 5-6 milliarder kroner. Selv bittesmå bedringer i margin har dramatiske konsekvenser i inntjening, og deretter aksjekurs.
gorwell
09.02.2008 06:15
#9947

Endre
Innsidekjøp, det var sannelig på tide. Ytterst positivt. ND på nettokjøp??? Nå står ikke verden til påske!!! Og den sammenfaller med GF, sånn omtrent.

Tar Unionen på seg en maske av velvillighet? Ikke snu dere, de står nok klare til å dolke dere i ryggen. Unionen kan ikke stoles på.

Aksjene som ble kjøpt og som ikke skal slettes bør brukes til utdeling som skattefri erkjentlighetsgave til de ansatte med tilbud om ytterligere kjøp opp til skattelovens maksimum med den ordinære rabatten.

En slik handling ville vært.... Interessant.

gorwell
stehaa
09.02.2008 10:14
#685

Endre
Morsomt å se hvordan disse tre karene i Unionen har håndtert sin inntreden i NSG. Mulig Gusevik som er AP- mann står bak det litt plumpe navnevalget Unionen som på engelsk forbindes med fagforening og derfor skapte en unødig sell-off rett etter inngang. Stordalen er vel absolutt som det sies både jålebukk og medieklovn, ikke minst med sine øko- og klimafloskler. Hans investor-evner til å time innganger skal kanskje heller ikke overdrives.
Spetalen derimot, - er uten tvil en meget dyktig investor. Det overrasker meg litt at han velger å gå såpass tungt inn i en fallende kniv-situasjon.(snitt 42 kr)

Det er aldri lett å time innganger. Disse 3 herrer har ihvertfall gått på en smell i så måte. På en annen side er det derfor sannsynelig at de blir sittende en stund, og samtidig tvunget til å bidra til en løsning.
Morty
09.02.2008 16:03
#4985

Endre
En glimrende beskrivelse at hva som trolig foregår rundt NSG om dagen er å finne i børskommentaren i papirutgaven av Dagens Næringsliv Lørdag 09.01.08 med overskrift "Pareto på skogstur". Hele kommentaren er viet NSG.

Journalist Thor Chr. Jensen går rett på sak og insinuerer at Pareto håper på corporateoppdrag. Pareto har nemlig ikke hatt analysedekning på NSG siden Mai 2006. Nå nærmere to år etter tar de opp dekning igjen. Analytikeren Jørn Lyshoel som har ført analysen i pennen er heller ingen fersking; han analyserer allerede et stort antall selskaper på vegne av Pareto.

Jeg har selv lest den omfattende og svært detaljrike NSG-analysen. En kvalitativt meget god analyse. Faktisk en av de bedre analyser jeg har vært borti, og det skyldes ikke det at jeg liker konklusjonen. Rett og slett rivende godt arbeid.

Se ikke bort fra at Pareto er ute med analysen i forståelse med Spetalen & Co.. Pareto øyner gode utsikter til å bli hoffmegler for en potensiell beiler til NSG og får dermed sine corporate&kurtasjekroner samt at Unionen AS blir fornøyd i form av pen avkastning.

Tror ikke vi skal undervurdere Unionen AS som nok jobber langt mer i kulissene enn de fleste tror. Glem ikke at såvel Spetalen som Gusevik selv har fartstid fra meglerstanden og besitter et meget stort nettverk i såvel megler- som investormiljøer.

Forøvrig er utenlandsandelen falt betydelig den siste tiden. Ergo utlendinger har solgt og norske kjøpt. Kan gjøre det lettere å skrape sammen nok aksjer når først raidet evt. igangsettes.

Vil dog tro Unionen AS ønsker flere aksjer enn sine p.t. nær 6% før bud foreligger. Vi er to måneder unna GF. Tipper flaggemelding 10-20% foreligger i god tid før GF.

***

Morty - "Enjoying reading newspapers"
einarf
09.02.2008 18:01
#5869

Endre
Morty, dett var interessant. Har du mulighet for å legge inn viktige utdrag og konklusjoner fra denne analysen(med EPS for 2008 og 2009 som et minimum)?
gorwell
09.02.2008 20:17
#9948

Endre
Nå skal jeg ikke påstå hve som står i sistnevnte analyse, men det kan opplyses at for industrien som helhet er det konsensus at den vil se tap såvel i 2008 som 2009.

gorwell
Mordred
09.02.2008 20:53
#130

Endre
Jeg håper Tønnesen er feilsitert. Han klarer jo å prate ned kursen etter han har foretatt et innsidekjøp.

Dette sa Tønnesen angivelig:

Hvordan tror du markedet reagerer på dette? Er det en for liten investering til at det blir tolket som et kjøpssignal?

- Det vil jeg ikke si noe om. Men jeg mener aksjen er verdt dette. Den kan fortsatt gå både opp og ned.

- Men selv om du kjøper på lavmål, så endte kursen på laveste nivå på 15 år?

- Jeg mener det er en stor oppside i aksjen, men det er fortsatt også en risiko. Vi er høyt gearet, vi har mye gjeld, sier Rynning-Tønnesen.


Forøvrig, Spetalen sa en gang; " Vi verdsetter generelt selskaper med en god kontantstrøm, attraktive aktiva og som i tillegg har en fremragende ledelse". I tilfelle NSG mener jeg de to første kriteriene er tilstede. Det siste kriteriet går det an å gjøre noe med.


[Endret 09.02.08 20:53 av Mordred]
einarf
10.02.2008 16:54
#5870

Endre
gorwell [10003]
Hva er problemet gorwell, har du blitt kastet ut nå igjen? Tap for bransjen også i 2009, men du har vel link? Med 10% kapasitetskutt i USA og noe tilsvarende i Europa i 2008 blir det prisoppgang og overskudd i 2009.

First Securities:- Jo mer man kutter jo mer vil markedet strammes og prisene vil øke. Jeg vil anta at det er nødvendig med kutt på rundt fem prosent av verdenskapasiteten

I lørdagens DN s. 102 er EPS kr. 3,37 for 2009, hvilket gir en P/E på 8.5 for NSG.[Endret 10.02.08 17:53 av einarf]
[Endret 10.02.08 21:03 av einarf]
Reppenskara
10.02.2008 18:56
#4920

Endre
Jeg fant en link til en interessant artikkel i Dagens Næringsliv som omhandler forholdet Spetalen/Trøim, og Spetalens utallige "heldige" inntredener i selskaper som Fredriksen og medhjelper Trøim har raidet. Med usedvanlig god timing har Spetalen alltid klart å kjøpe seg opp i selskaper før kursdrivende begivenheter, f.eks. Fredriksens inntog i Pan Fish, Fjord, Deep Sea Supply. Det er derfor betimelig å spørre seg om det samme vil gjenta seg i NSG. Kommer Fredriksen til å by på Norske Skog? Han har definitivt finansielle muskler til det.

Og i kulissene lurer Umoe Invest: Ulltveit-Moe følte seg nok noe snytt i Pan Fish/Fjord-affæren. Han har allerede begynt å spise av Skogen og har kapital til oppkjøp.

Kjell Inge Røkke og Aker kan også melde seg på i kampen. Røkke frykter ingen, ei heller Fredriksen. Aker har mange milliarder på bok.

For potensielle kjøpere kan det begynne å haste med å komme med et bud. Andre kan bli fristet av kaka og komme først, som Pareto Securities foreslår i sin analyse. Kanskje Morty kan gjengi noe fra denne analysen?

For meg er det utenkelig at Unionen trekker seg ut med stort tap. De har også understreket langsiktighet, senest i møtet med de konserntillitsvalgte. NSG er i ferd med å bli et prestisjeprosjekt for Unionen. Summa summarum er det min hypotese at vi står foran en positiv nyhetsstrøm. Jeg vil bli "styrket i troen" om Unionen og Umoe øker. At Unionen vil løfte eierandelen til 10% før GF er nærmest garantert, siden dette vil være nødvendig for at de får sine folk inn i styret og valgkomite.

Vi står i sannhet foran det mest attraktive turnaroundcaset på OSE.


[Endret 10.02.08 18:57 av Reppenskara]
Profitt
10.02.2008 20:21
#9013

Endre
Falnes i Skagen Vekst liker fortsatt NSG tiltross for en nedgang på 70 prosent fra deres inngang på 90,50 til dagens kurs på 28,90.(ref. årsrapport 31.12.2007-utgitt 1.02.2008!)
fjellbonde
10.02.2008 20:35
#16449

Endre
spennende kan det bli.
gorwell
11.02.2008 01:03
#9950

Endre
Itt`no problemo, einarf. Jeg er inne på buystop. Før den falt av igjen, isj. Og ligger inne med flere buystops oppetter.

OK, innrømmer at den konsensusen er temmelig gammel. Sånn mer enn 3 måneder i alle fall, kanskje oppi et halvår. Det har ikke kommet noen ny, så den er fortsatt "gjeldende", hehe. Den omtaler ikke noe spesifikt selskap men omtaler papir-industrien som helhet og er skrevet før kapasitetskuttene ble offentliggjort.

Sorry, har ikke linken.

Aksjen kan gjerne falle litt til for min del. Posten jeg er inne med er ennå ganske liten. Å trekke ned buy-stop`ene for enda penere inngang er ikke meg imot. Jeg har lite tro på at jeg får tak i billigere aksjer da. Ikke minst nå etter innsidekjøpet.

Jeg blir nok hitta på buystoppene i morgen. Måtte aksjen trigge alle sammen (og ikke løfte seg rett forbi).

Reppen, Skogen er regnskapsmessig rigget slik Freddy liker dem før raidene, overavskriving av realaktiva, ned-, vekk- og bortskriving av immaterielle rettigheter og goodwill, tapsmaksimering og tidlig utgiftsføring på fremtidige (endog kun potensielle) forpliktelser.. Det har jeg omtalt tidligere.

Lovlig? Ja. Snyteri? Ja. Kritikkverdig? Ja.

gorwell
gorwell
11.02.2008 01:29
#9952

Endre
BEIJING (XFN-ASIA) - China has lost about one tenth of its forest resources to recent snow storms regarded as the most severe in half a century, state media reported yesterday.

A total of 17.3 mln hectares of forest have been damaged across China as the result of three weeks of savage winter weather, the China Daily website said, citing the State Forestry Administration.

More than half the country's provinces have been affected, and in the worst-hit regions, nearly 90 pct of forests have been destroyed, according to the paper.

As of the end of last month, disastrous winter weather had levied a toll of 16.2 bln yuan on China's forestry sector, the report said, citing the most recent data available.

More misery could be in store, as the State Forest Administration has warned trees killed by winter frost could boost the amount of inflammable materials, raising the risk of forest fires.

In response to the dire situation, the government has urged areas unaffected by the snow storms to expand seedling supply to secure spring reforestation efforts, expected to begin in early April, according to the report.

The destruction of large swathes of forest comes as China is spending large sums on reforestation.

In January, state media said China planned to plant 2.5 bln trees this year.

gorwell
Reppenskara
11.02.2008 12:41
#4921

Endre
Den ukentlige oppdateringen er her:
Principal shareholders at 11 February, 2008
No of shares % Name Country

16 521 018 8,70 JPMORGAN CHASE BANK, CLIENTS TREATY ACCOUNT GBR
11 282 200 5,94 UNIONEN AS NOR
10 976 697 5,78 STATE STREET BANK AND TRUST CO., A/C CLIENT OMNIBUS D, REF: OM04 USA
10 897 825 5,74 VIKEN SKOG BA NOR
6 671 000 3,51 AT SKOG BA NOR
4 190 355 2,21 FOLKETRYGDFONDET NOR
3 912 800 2,06 BANK OF NEW YORK, STATE OF NEW JERSEY PENSION FUND USA
3 492 200 1,84 SKAGEN VEKST NOR
3 458 990 1,82 ALLSKOG BA NOR
3 312 270 1,74 MJØSEN SKOG BA NOR
3 300 000 1,74 UMOE INVEST AS NOR
3 086 862 1,63 BEAR STEARNS SECURITIES CORP., A/C CUSTOMER SAFE KEEPING ACCOUNT USA
3 061 158 1,61 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SWE
2 712 640 1,43 MELLON BANK AS AGENT FOR CLIENTS, A/C MELLON NOMINEE 15 OMNIBUS USA
2 657 502 1,40 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX
2 652 440 1,40 GOLDMAN SACHS & CO - EQUITY, SECURITY CLIENT SEGREGATION USA
2 194 910 1,16 CACEIS BANK FRA
2 069 303 1,09 REDERIAKTIESELSKAPET HENNESEID NOR
2 000 000 1,05 SAGA EQUITY FUND NOR
1 976 620 1,04 JPMORGAN CHASE BANK, S/A FRANKLIN TEMPLETON LENDING LUX
1 894 166 1,00 VITAL FORSIKRING ASA NOR
1 864 048 0,98 A/S HAVLIDE NOR
1 822 774 0,96 BANK OF NEW YORK, TREATY ACCOUNT UNITED STATES USA
1 802 424 0,95 ALLSKOG HOLDING AS NOR

88 990 540 46,85 Non-Norwegian holding (combined)
Reppenskara
11.02.2008 12:54
#4922

Endre
Endringer fra 4. februar:
JPMorgan Chase Bank: -600k
State Street Bank: +390k
Bank of New York: +500k
Skagen Vekst: +85k
Goldman Sachs: +140k
Credit Agricole: -60k
Mellon Bank: +690k
Saga Equity Fond: +155k

Nesten alle på denne topp-24-lista øker eller er uendret. Den største aksjonæren JPM har solgt 600k, men de andre amerikanerne øker vesentlig mer. Litt pussig utifra meglerstatistikken i det siste, der utenlandske hus har solgt, og de norske kjøpt.
JIPPI
11.02.2008 13:20
#2161

Endre
Kina øker cellulose forbruket med 20% pr år og passerer US om 3 år og Europa om 6 år. Kapasitetsøkningen og nybygg av maskiner skjer i høyt tempo i både Kina og Søramerika.

Hvem har tro på at NSG klarer seg i denne konkurransen. Seigpining og langsom død. På lista over de raskeste papibanene inne de forskjellige segmentene i markedet dukker stadig flere kinesiske produsenter opp. NSG har en fabrikk i Frankrike på lista, kun en. 3. plass i 2007 ned fra 2. plass i 2006. Segmentet er Newsprint. Stora Enso finnes i mange segmenter blant finner mm og et sterkt økende antall kinesere.


[Endret 11.02.08 13:31 av JIPPI]
einarf
11.02.2008 13:40
#5875

Endre
25% av NSGs kapasitet ligger i Asia. Selvfølgelig vil NSG hevde seg i konkurransen. Legger du inn link til artikkelen JIFFI?

Premium Equity
11.02.2008 13:40
#530

Endre
Reppenskara [4943]: det er vel en god del private equity selskaper som tyter over av penger også...

Spennende ja ! :)
JIPPI
11.02.2008 13:49
#2162

Endre
einarf

Pulp &Paper International
January 2008 side15.

www.risiinfo.com
Stockamateur
11.02.2008 16:27
#5538

Endre
Det var en fet sluttauksjon!
Reppenskara
11.02.2008 16:29
#4923

Endre
Hva skjedde nå?! Sluttet på 28 kr etter sjeldent stort volum i sluttauksjonen: Over 2,7 millioner aksjer ble krysset. Plutselig ble ESO største nettokjøper med 650k etter å ha vært kraftig i minus hele dagen. ND ble største selger med 970k. Credit Agricole endte på 485k i kjøp. Her solgte de ned aksjen hele dagen, for deretter å ende i nettokjøp.
[Endret 11.02.08 16:30 av Reppenskara]
Robban
11.02.2008 16:30
#187

Endre
Sluttkurs?
tea
11.02.2008 17:24
#4526

Endre
28 i sluttkurs. Jeg tok en liten post i dag, da jeg har tror at oppsiden er stor både ved et eventuelt fiendtlig bud og ved en vellykket omstrukturering/gjeldsreduksjon.
Sist jeg eide NSG-aksjer var kursen rundt 130.....
Morty
11.02.2008 19:50
#4986

Endre
Velkommen inn i skogen tea; skulle gjerne byttet inngangskurs med deg, he-he !Siste års kursutvikling NSG har vært mildt sagt begredelig. Fra bestenotering 07.02.07 kr 119,75 til dagens sluttkurs kr 28,- er kursfallet intet mindre enn nær 77%.

Idag satte aksjen endog ny rekord i laveste sluttkurs med 28,00 vs 28,85 fra 23.01.2008. Skuffende. Eneste lyspunkt var at aksjen ikke satte ny intraday-low ved at dagens laveste kr 27,40 var ørlite høyere enn 27,25 fra 23.01.08. Videre var jo dagens rekordvolum i sluttauksjonen en liten kuriositet i seg selv.

Får bunkre inn hermetikk og en haug med aviser og innta skyttergraven i påvente av bedre tider.

***

Morty - "Lost in the Norwegian wood"Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS