"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MED
MED
or
31.08.2000 08:15
#10

Endre
Har hørt litt rykter av at det ikke er Getronics som har handlet MED-aksjer i stor still? Noen andre som har hørt det samme? Stemmer dette vil vi vel få en meget hyggelig dag!!
Matthew
31.08.2000 08:33
#10

Endre
Vi får håpe at ryktene stemmer, uansett er jeg litt skeptisk med hensyn på kursen i dag. Meldingen i går kom såpass sent at det nok er en del som vil selge i dag på bakgrunn av Orklas manglende tro på MED (selv om de ikke uttaler dette offentlig). Meget mulig at kursen vil åpne ned i dag, for deretter å komme seg litt utover dagen.

Uansett bør støtte på 52-53 holde, og samtidig være en fin mulighet til entry.

Sultan
31.08.2000 09:07
#28

Endre
Se børsmelding fra MED :

"Merkantildata Danmark og BEC inngår outsourcingavtale
Forretningsområdet Eterra i Merkantildata Danmark og Bankenes EDB Central (BEC) har inngått avtale om drift og utvikling av lokale nettverk i 31 medlemsbanker og 300 filialer. Avtalen løper over 5 år og utgjør mDKK 73.

I forbindelse med avtalen overtar Merkantildata BECs konsept for drift av lokale nettverk. Merkantildata har som ambisjon å selge denne løsningen til andre kunder innen finanssektoren.

Kontrakten befester Merkantildatas stilling som en ledende partner for bedrifter som ønsker å fokusere på sin kjernevirksomhet, og dermed outsource IT-funksjoner.(31.08.00 - 0855)"

Sultan

Cumulus
31.08.2000 09:17
#46

Endre
Var det ikke meningen at Getronics skulle kjøpe seg opp og sitte langsiktig? Så vidt jeg forstår har Orkla ingått på derivatkontrakt om tilbakekjøp av aksjene på nærmere vilkår. Det er vel da lite sannsynlig at det er Getronics som er kjøperen. Dessuten ville vel Getronics eventuelt flagget kjøpet i går?
RettTilH
31.08.2000 09:27
#234

Endre
Kan Orklas salg ha noe med børsnotering av Applikasjon å gjøre?

Det slo meg at de som står som eier av MED på et eller annet (nært forestående)tidspunkt, vil motta tegningsretter.

Kan det være at Orkla ønsket at andre mottar disse?

De har vel kanskje dårlig erfaring etter børsnotering av PCL...

Jeg kan for lite om dette, så det er mulig jeg bare skriver tull.....noe som kan mer om dette?

RIKerud
31.08.2000 09:30
#23

Endre
Kan man tolke det slik:

Hvis Getronics er kjøperen har ikke dette kursdrivende effekt, men kursene vil trolig falle på grunn av at en så stor aksjonær som Orkla ikke lenger har tro på selskapet.

Hvis Getronics derimot ikke er kjøperen, kan dette ha positiv effekt i form av at de da muligens må ut i åpne markedet for å kjøpe de aksjene de skal ha. Og dette kan de vanskelig gjøre uten samtidig å drive opp kursen.

Jeg tror (og håper) mest på det siste.

adamsmith
31.08.2000 09:36
#35

Endre
Viser til gårsdagens topic.
Siden Orkla har inngått en derivatkontrakt om tilbakekjøp, er det helt usannsynlig at Getronics er kjøperen, snarere er det en av Orklas finansielle partnere. Transaksjonen fremstår hovedsaklig som en regnskapsteknisk sak for å kunne utgiftsføre et tap på 2. tertial sammen med en stor gevinst på Netcom-salget.Timingen må ses i forhold til tertialskiftet, og har nok ikke noe med børsnoteringen av Applikasjon å gjøre.

Getronics må altså kjøpe sine aksjer andre steder, men tro ikke at alt dette vil være småposter over børs. De kommer nok heller til å ta noen store jafs ved å kjøpe postene til noen større investorer.

RettTilH
31.08.2000 09:44
#235

Endre
Re: adamsmith

Høres ut som en god teori.

Det gikk to omtrent like store poster i går. Kan de være så "frekke" at de kjøpte aksjene tilbake umiddelbart?

Børs-nissen
31.08.2000 09:48
#57

Endre
Sjekk dybden!!!

Dette blir dagens børsracer!

RettTilH
31.08.2000 10:07
#236

Endre
Kan desverre for lite om TA.

Mange hevder at det er et støtte nivå rundt 60. Hva skjer dersom dette ryker?

Hvor er neste støtte?

Leasing
31.08.2000 10:13
#202

Endre
Jeg har ikke chartene her, men mener å huske at det var noe rundt 66,- ...
rug_0573
31.08.2000 10:14
#89

Endre
Støtte ve 52,-
Motstand ved 60,-
Motstand ved 67,-

RUG

Pathfinder
31.08.2000 10:24
#264

Endre
Siden det ikke har kommet noen melding kan vi trygt gå ut fra at Getronics ikke er kjøperen. (De har vel en såpass stor eierandel at de har rapportteringsplikt?).

Det at Orkla har kjøpt derivater med hensyn på eventuelt tilbakekjøp betyr ikke nødvendigvis at disse er utstedt av kjøperen av aksjene.. Dermed er det teoretisk mulig at Getronics kan ha kjøpt aksjene samtidig som andre har utstedt derivatene,

[This message has been edited by Pathfinder (edited 31-08-2000).]

RettTilH
31.08.2000 10:28
#238

Endre
Thanks!

Sitter godt og venter spent... Tror børsmeldingen i dag kan være med på å bryte motstandsnivået.

Børs-nissen
31.08.2000 10:35
#59

Endre
Er det mulig at noen har kjøpt Orkla's post på vegne av Geotronics? Kanskje et meglerhus? Hvis dette er tilfelle, så slipper vel Geotronics å flagge kjøpet, slik at kursen ikke skal falle.

Er det noen mulighet for dette?

Pathfinder
31.08.2000 10:49
#265

Endre
Re Børs-nissen.

Selv om det opplegget du har skissert vel kan være riktig er det også positive sider ved at Getronics eventuelt har kjøpt. Det bør jo tyde på at bunnen har vært nådd siden en stor internasjonal aktør (og storeier har kjøpt seg opp)?

HODNE
31.08.2000 11:00
#167

Endre
I følge Christiania Markets morgenrapport, har Geotronics økt sin eierandel fra 11% til i overkant av 16% gjennom de siste dagers transaksjoner. De har fremdeles en del de skal ha kjøpt. CM er i følge rapporten uforbeholdent positiv til snuoperasjonen i MED, og opprettholder outperform anbefaling av aksjen.
Børs-nissen
31.08.2000 11:15
#60

Endre
Re Pathfinder.
Ja det har du helt rett i, men jeg tenkte mer på om Geotronics kjøpte posten til Orkla så ville dette sikkert fungert som en brems i det kortsiktige bildet. Markedet forventer vel at Geotronics skal kjøpe seg opp direkte i markedet?

Re hodne
Visst dette stemmer så har jo ikke Goetronics flagget disse kjøpene. De er vel pliktige til det?

HODNE
31.08.2000 11:55
#168

Endre
Re Pathfinder

Går ut fra at det er riktig når CM skriver det i sin morgenrapport, men er usikker på om de må flagge hvert kjøp på sin vei fra 11 til 20%. Noen som vet?

Pathfinder
31.08.2000 12:14
#266

Endre
Vedrørende meldeplikt. Kopierer med dette inn bestemmelsene i verdipapirhandelsloven kap. 3. Selve FLAGGINGSREGLENE står i § 3-2.

Kapittel 3. Meldeplikt

Jfr. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 27 (dir 88/627).


§ 3-1. Meldeplikt for tillitsvalgte og ansatte i utstederselskaper

Personer som nevnt i § 2-1 annet ledd skal straks gi børsen melding om kjøp, salg eller tegning av aksjer utstedt av selskapet eller
av selskaper i samme konsern, dersom aksjene er notert på norsk børs. Det samme gjelder for selskapets handel med egne aksjer.
Foretak som eier børsnoterte aksjer i et annet foretak, og som på grunn av eierskapet er representert i vedkommende foretaks
styre, må gi melding ved handel i slike aksjer. Meldingen skal sendes børsen senest innen børsåpning dagen etter at kjøp, salg eller
tegning har funnet sted.

Meldeplikten gjelder også lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, inngåelse, kjøp, eller salg av
tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer som nevnt i første ledd.

Meldeplikten omfatter også slik handel som gjelder vedkommendes nærstående som nevnt i § 1-5 nr. 1, 2 og 4.

Selskapet skal sende oversikt over personer som nevnt i første ledd til børsen. Meldingen skal inneholde den meldepliktiges navn
og adresse, type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling.

Meldepliktige etter første ledd skal sende børsen oversikt over personer og selskaper som nevnt i tredje ledd dersom disse innehar
finansielle instrumenter som nevnt i første ledd og annet ledd.

Denne paragraf gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis.

Endret ved lov 17 juli 1998 nr. 56 (i kraft 1 jan 1999).


§ 3-2. Flagging av erverv av større aksjeposter og rettigheter til aksjer

Fører et erverv til at erververens andel av aksjer og/eller rettigheter til aksjer som er notert på norsk børs når opp til eller passerer
1/10, 1/5, 1/3, 1/2, 2/3 eller 9/10 av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene i selskapet, skal erververen melde
ervervet til børsen.

Første ledd gjelder tilsvarende for den som ved avhendelse endrer sin andel av aksjer slik at andelen reduseres til eller passerer de
fastsatte grensene.

Som rettighet til aksjer regnes i denne paragraf lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, tegningsretter,
opsjoner på kjøp av aksjer og tilsvarende rettigheter.

Innlån av aksjer og tilbakelevering av aksjer til utlåner skal regnes som erverv og avhendelse i forhold til denne bestemmelse.

Melding etter denne bestemmelse skal gis straks avtale om erverv eller avhendelse er inngått.

Like med erververens eller avhenderens egne aksjer eller rettigheter til aksjer, regnes aksjer eller rettigheter til aksjer som eies
eller i tilfelle erverves eller avhendes av nærstående som nevnt i § 1-5.

Endret ved lov 17 juli 1998 nr. 56 (i kraft 1 jan 1999).


§ 3-3. Krav til meldingens innhold

Melding etter § 3-1 første til tredje ledd skal inneholde opplysninger om

1. tidspunktet for kjøpet eller salget,
2. antall aksjer meldingen omfatter,
3. om ervervet eller avhendelsen gjelder vedkommende selv eller nærstående som nevnt i § 1-5,
4. til hvilken kurs transaksjonen er foretatt,
5. beholdning etter tidspunktet for meldingen.

Melding etter § 3-2 skal inneholde opplysninger om

1. tidspunktet for ervervet eller avhendelsen,
2. antall aksjer meldingen omfatter,
3. om ervervet eller avhendelsen gjelder vedkommende selv eller nærstående som nevnt i § 1-5,
4. hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar etter ervervet eller avhendelsen som
utløser meldeplikten,
5. hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar i form av rettigheter til aksjer etter
ervervet eller avhendelsen som utløser meldeplikten, og
6. opplysninger om på hvilket tidspunkt rettigheter som nevnt i § 3-2 tredje ledd kan utøves.

Børsen skal offentliggjøre meldinger som nevnt i denne bestemmelse.


or
31.08.2000 13:01
#11

Endre
Hva kan vi vente oss utover dagen? Noen som har funnet ut hvem som overtatt posten til ORK?
BB King
31.08.2000 13:04
#159

Endre
Noen vet hva er det som foregår? Det går store poster uten at ordrebildet endrer seg?
Pathfinder
31.08.2000 13:11
#269

Endre
Re BB King.

Har en følelse av at noe er på gang. Det er fprresten ikke helt riktig at ordrebildet ikke endrer seg. Der har vært en klar styrking av kjøpersiden i det siste (de beste kjøperne).

or
31.08.2000 13:36
#12

Endre
Nå går det sakte men sikkert opp
AbIntra1
31.08.2000 13:46
#4

Endre
Ser bra ut, men det går jo så tregt. Skulle gjerne sett flere store transaksjoner, men ser ut som de er mange skjulte ordre.
adamsmith
31.08.2000 15:56
#38

Endre
Plutselig gikk det 200 K og kursen gikk i 58,50.
Det blir hyggelig i morgen!
Snokeren
31.08.2000 16:23
#52

Endre

Les C-markets morgenrapport for IT. Getronics har kjøpt seg opp fra 11 til 16% og holder avtalen sin. Noen av disse er fra Orkla.

Snokeren

OldNick
31.08.2000 16:48
#12

Endre
Hvis Getronics har folk i MED-styret pr. dato, er de pliktig til å melde hvert kjøp de foretar. Har de økt fra 11 til 16%, bør vel det straffes fra børsens side med saftige bøter ?

OldNick
Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS