"
Du er her: Forside > After hours > Hva går skattepengene våre til
Hva går skattepengene våre til
DRAGON
12.12.2001 17:18
#1024

Endre
Dette er resultatet av 4 ukers hardt arbeid for 30 personer....

Høring - oppfølging av merverdiavgiftesreformen 2001 - utkast til forskrifter m.v.
Likestillingsombudet viser til departementets høringsbrev av 29. mars, og beklager at vårt svar kommer noe forsinket.

Ombudet noterer med beklagelse at likestillingsmessige sider ikke er vurdert i høringsnotatet. Jeg tillater meg å minne om utredningsinstruksens regler, jf pkt. 1.4. Instruksen forutsetter blant annet utredning av eventuelle likestillingsmessige konsekvenser, jf. pkt 2.1 annet ledd.

Momsreformen er svært omfattende og dens konsekvenser vil gripe inn på svært mange samfunnsområder. Forslag til regelendringer og vedtak mangler ofte en utredning av konsekvensene for likestillingen. Særlig i denne saken som åpenbart kan få vidtfavnende konsekvenser burde dette vært utredet. Departementets manglende konsekvensanalyse gir etter Ombudets mening et svært uheldig signal om at likestilling ikke er så viktig. Det er etter mitt syn umulig å vurdere reformens eventuelle kjønnskjeve virkninger utfra enkeltbransjer eller enkeltsaker. Reformens virkninger må sees i en total sammenheng, og det er desto mer beklagelig at departementet ikke har foretatt en slik analyse.

Med bakgrunn i kvinners og menns ulike livsløp er det grunn til å tro at momsreformen vil kunne slå ulikt ut for de to kjønn, både som tjenesteytere og som tjenestebrukere. Vi vet at kvinners gjennomsnittsinntekt er betydelig lavere enn menns, og at kvinner er overrepresentert i lavinntektsgruppene. Eksempelvis er ni av ti minstepensjonister kvinner. Momsreformen vil sannsynligvis føre til et økt prisnivå på en del tjenester. Dette vil særlig ramme lavinntektsgrupper. Jeg kunne blant annet ønsket meg en utredning av konsekvensene reformen vil få på advokathonorarer. Det vil være beklagelig i et likestillingsperspektiv om mulighetene til rettshjelp svekkes for kvinner.

Også i forhold til tjenesteytere vil en likestillingsmessig konsekvensanalyse ha interesse. Arbeidsmarkedet i Norge er svært kjønnsdelt, det ville derfor vært nyttig med en konsekvensutredning av reformen på ulike bransjer. Jeg etterlyser også virkninger overfor etablerere. Så langt jeg har kunnet bringe det i erfaring er det visse ulikheter mellom kvinnelige og mannlige etablerere. Blant annet tenderer kvinner til å starte mindre virksomheter enn det menn gjør. Eventuelle kjønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige etablerere når det gjelder bransje og type virksomhet vil være av betydning for momsreformens skjønnsmessige virkninger. Videre vil virksomhetenes kundegrunnlag være av interesse. Det er grunn til å tro at tjenestetilbud som retter seg mot privatmarkedet i større grad er sårbare overfor virkninger av momsreformen enn virksomheter med kundegrunnlag rettet mot bedriftsmarkedet og offentlig sektor.

Avslutningsvis vil jeg igjen beklage at departementet i en så stor og viktig reform ikke har oppfylt sin plikt til å utrede de kjønnsmessige konsekvensene, og jeg oppfordrer departementet til å ivareta kjønnsperspektivet på en bedre måte i det videre arbeidet med reformen.


Med vennlig hilsen


Kristin Mile
likestillingsombudDRAGON
Loffen
12.12.2001 17:46
#783

Endre
he,he...det er så godt sagt at jeg kunne gjort det selv...:-)
Aahhaawaa Zaawie
12.12.2001 18:45
#1281

Endre
Jeg begynner å skjønne rekkevidden i Jerry Garcias vidunderlige utsagn:

"I read somewhere that 77 per cent of all the mentally ill live in poverty. Actually, I'm more intrigued by the 23 percent who are apparently doing quite well for themselves."

(Jerry Garcia - Grateful Dead)


[Endret 12.12.01 18:45 av Aahhaawaa Zaawie]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS