"
Du er her: Forside > Oslo Axess - Unoterte - Warrants - Derivater > Hudson Bay Resources
Hudson Bay Resources
tosche
18.11.2006 16:17
#3167

Endre
Gruveprospekteringsselskap som er planlagt notert på OTC.

www.hubr.as

Noen vil nok kjenne igjen logoen ;-)

Stay tuned!
DemoDyse
18.11.2006 19:02
#1294

Endre
Jeg har en mistanke om at det er noen gamle kjenninger av oss som står bak det selskapet , tosche .
Klinsi
18.11.2006 20:42
#1860

Endre
Er dette Haudemann sitt selskap?
tosche
18.11.2006 21:16
#3168

Endre
Gode kjenninger ja. Asbjørn Skotte, Tov Westby og Lars Bystrøm er de
mest sentrale eierne.
erythrocyt
19.11.2006 12:29
#68

Endre
Er det noen som vet noe mer om selskapet, nettsidene virker jo ikke? Når ble det stiftet?
tosche
19.11.2006 15:10
#3169

Endre
Selskapet har eksistert i over 10 år. Prospektet kommer nok i posten
tidlig uka som kommer.
alan
20.11.2006 12:27
#4014

Endre
Klinsi [1861]

Mulig du tenker på Wega Mining. Her er han hovedeier.

alan
21.11.2006 13:27
#4017

Endre
Fikk brev fra Skott`en i dag.
Med tilbud om å tegne aksjer i Hudson Bay Resources
Det satses på gull denne gang.
Blir å studere selskapets prosjekter nøye, for å se hva dette er for noe.

Blir emisjonen fulltegnet vil dette prise selskapet til nær 90 mill nkr.


http://www.hubr.as/

tosche
21.11.2006 20:24
#3176

Endre
Da er hjemmesiden åpnet og første melding er denne:

Gullprosjekt i Canada

Til
NPEG sine tidligere aksjonærer
20.11.2006

Gullprosjekt i Canada
Hudson Bay Resources ASA (HUBR) er et selskap som driver med
prospektering (leting) etter gull i New Brunswick på østkysten i Canada.
HUBR vil også vurdere å engasjere seg i slik prospektering i andre områder både i Canada og andre land.

Med bakgrunn i de relativt høye gullgehaltene i funnene så langt, har Styret i HUBR besluttet å kun konsentrere seg om fem spesifikke områder i New Brunswick inntil videre. Det er HUBR sin plan å få i gang en prøveproduksjon av gull i (minst) et av de fem gull-feltene i løpet av andre halvår 2007. Deretter vil det bli vurdert en utbygging av forekomsten(e) til en permanent produksjon av gull.

Styret i HUBR er kjent med at det i hovedsak er gründerne i tidligere NPEG som står bak den nye satsningen på gullprosjektet i Canada så langt, og vil selvsagt anbefale å følge disse personene sin investeringsprofil m.v.


Etter dette vil Styret i HUBR invitere alle de tidligere aksjonærene i NPEG til å kunne ta del i den kommende emisjonen i HUBR (se vedlagte tegningsinnbydelse), og dermed i selskapets gullprosjekt i Canada og på den måten også ta del i den kommende og spennende utviklingen av dette selskapet.
Dersom De har behov for ytterligere opplysninger om selskapet og/eller virksomheten så ta gjerne kontakt med en av oss;

styreformann Lars Bystrøm tel. 00-46-708 267722,
adm.dir. Jan Høvik tel. 971 07 379 eller for emisjonstekniske forhold
advokat Skotte tel. 88 00 30 40.

Med vennlig hilsen
Hudson Bay Resources ASA
tosche
21.11.2006 20:27
#3177

Endre
Sammendrag

Hudson Bay Resources ASA ble stiftet av en gruppe norske investorer tilbake i 1994. Selskapets formål har siden starten vært kartlegging og prospektering av mineraler og metaller på internasjonalt plan. Det har gjennom årene blitt brukt betydelige ressurser på å finne frem til de rette forekomstene som passer inn i selskapets lave risikoprofil med hensyn til langsiktig politisk sikkerhet for rettighetene, forekomstenes mektighet og ikke minst drivverdighet.

Gjennom stifternes nettverk i Nord Amerika har Hudson Bay Resources ASA i det senere kommet i kontakt med et miljø, og et selskap, med konkrete rettigheter som synes å imøtekomme disse kravene på en svært tilfredsstillende måte.

Rettighetene forefinnes i New Brunswick, Canada og er således i et av verdens mest politisk stabile land med lange bergverks og prospekteringstradisjoner samt med et godt utbyggt apparat for å ivareta kommersiell gruvedrift. Det kanskje mer oppsiktsvekkende er at flere av feltene – etter inngående kjerneboringer og eksplorerings-arbeider gjennom 1990 tallet – viser seg å inneholde noen av de største gull-forekomstene på hele Canada’s østkyst noensinne og selskapets funn ble på 90 tallet omtalt som ”The Bonanza Findings”.

Selskapets 10 Cent aksjer (i selskapet PGE Inc.) ble således omsatt for hele 10 USD pr. stk. før det store mineral-krakket i Canada kom høsten 1996. På grunn av de omtalte omstendigheter ble det i samråd med daværende styre bestemt at selskapet skulle trekkes tilbake fra notering. Et alvorlig sykdomstilfelle hos selskapet gründer og hovedaksjonær, samt et splittet styre og inntørket kapitalmarked, vanskeliggjorde videre operasjonell drift og utvikling.

Gjennom de 10 påfølgende årene ble imidlertid selskapet og dets bergverks-rettigheter tatt økonomisk og administrativt hånd om av nåværende hovedaksjonær og styreformann, Gary Malone. Han og hans gruppe, dels på grunn av den mangeårige økonomiske støtten til selskapet, har senere overtatt majoriteten i selskapet.

I dag kontrolleres PGI Inc. fullstendig av Gary Malones gruppe og det er i denne sammenheng Hudson Bay Resources ASA har fått muligheten til å kjøpe seg inn i PGE’s unike rettigheter.

Status pr. i dag er at Hudson Bay Resources ASA eier 51 % av alle de 5 rettighetene til PGE gjennom sitt datterselskap CanWay Inc. i Nova Scotia.

De 5 rettighetene – heretter kalt ”New Brunswick-rettighetene” - består av til sammen 32.323 Acers.

Det desidert mest kartlagte området, ”Devils Pike” har, foruten PGE’s egne kjerneboringer på midten av 90 tallet, også senere vært gjenstand for en intens oppmerksomhet og kartlegging fra New Brunswicks mineral-myndigheter og faktisk har staten selv påkostet et eksploreringsprogram for området som bla. innebar at en Masteroppgave i geologi er skrevet om ”Devils Pike” og hvor dette omtales som New Brunswicks kanskje meste spennende gull-område.

Med bakgrunn i dette og de svært presise opplysningene selskapet nå har om hvor de mest drivverdige malmforekomstene ligger ønsker selskapet å igangsette en prøveproduksjon av gull allerede sommeren 2007.

Ved kjerneboringer er det kartlagt malm med gullgehalt på over 150 gram/tonn beliggende på bare 5 meters dyp, nær vei og infrastruktur, og man kan således ved et mobilt knuse- og separasjons-anlegg produsere de første gullbarrer til svært lav kostnad. Disse skal så brukes videre i markedsføringen av området overfor større industrielle investorer og partnere. En slik konkret produksjon – endog i miniatyr – vil også utvilsomt gi positiv effekt i det Norske aksje- og finans-markedet.

Utover dette meget konkrete tiltaket vil selskapet de nærmeste 24 måneder gjennomføre et omfattende eksploreringsprogram på alle 5 rettigheter i samråd med de lokale myndigheter for å kartlegge alle forekomstenes totale størrelse. Dette vil skje mens man parallelt søker større samarbeidspartnere for en industriell utvikling av hvert område.

Det må her presiseres at New Brunswicks myndigheter har et helt annet og svært positiv syn på denne type virksomhet enn det vi er vant til i Norge. Siden New Brunswick har tradisjon – og en betydelig næringsvirksomhet innenfor gruvedrift – imøtekommer alle instanser slike initiativ positivt. Typisk har våre representanter allerede i møter denne sommeren fått muntlig tilsagn om at en prøveproduksjon i miniatyr vil kunne tillates innenfor vanlige miljørammer.

Konklusjon:
Styret i Hudson Bay Resources ASA føler med dette at vi omsider har funnet et ekstremt spennende eksploreringsprosjekt hvor det allerede er påvist uvanlig store gullgehalter ved tidligere kjerne-boringer samtidig som at forekomstenes egentlige størrelse enda ikke kartlagt.

Gjennom tidligere dype kjerneboringer vet vi også at området kan inneholde ekstremt store mengder med ”Base Metals” (Kobber, Sink og Bly) på større dybder og her har PGE allerede ført diskusjoner med store gruveaktører i U.S.A. (Ingen nye avtaler er enda inngått og de gamle – fra 90 tallet - er terminert).

Områdene har således en fascinerende ”Bonanza up-side” kombinerte med en allerede påvist mengde gull som muliggjør oppstart av en prøveproduksjon førstkommende sommer som utvilsomt vil stimulere investormarkedet.

Og til sist:
Områdene ligger ikke i ”uland” men i verdens mest stabile samt gruve- og eiendomsretts-vennlige område med norske standarder og kvaliteter : Canada

Med dette som utgangspunkt bør aksjene i Hudson Bay Resources ASA kunne ha et spennende potensial de kommende år.
tosche
21.11.2006 20:28
#3178

Endre
Hudson Bay Resources ASA

Etablering - Historikk
Selskapet ble etablert den 27.02.1995 av en gruppe norske investorer og er nå inne i sitt 12. driftsår. Selskapets formål er prospekteringsvirksomhet. Selskapet har nå ca 30 aksjonærer.

Forretningsidé
Hudson Bay Resources´s forretningsidé er å identifisere og utvikle mineralforekomster internasjonalt i politisk stabile land og områder.

Selskapet skal prospektere på forekomster som det er enkelt å utvikle til industriell drift og/eller utvikle forekomstene til et nivå hvor det er mulig å søke partnerskap eller selge forekomsten til større aktører i markedet.

Selskapet skal fokusere på prospektering og utvikling av områdene for senere salg eller partnerskap og ikke ha som målsetting selv å drive med storskala gruvedrift . Begrenset gruvedrift skal kun skje med målsetting om å vise forekomstens potensial før man tar inn flere partnere.

Selskapet skal ha fokus på prospektering av edle metaller i kombinasjon med mere industielle mineraler som ”base metals” i samme områder for å muliggjøre samarbeide med store industrielle partnere.

Målsetting
Hudson Bay Resources´s hovedmål er å gi aksjonærene en avkastning på investert kapital som over tid minst er på høyde med avkastningen på andre investeringer med tilsvarende risiko.

Strategi
Hudson Bay Resources skal nå sine målsettinger ved å aktivt søke partnerskap og gjøre oppkjøp av selskap som enda ikke har utviklet sine forekomster fullverdig.

Primært skal selskapet utvikle de rettigheter og relasjoner som allerede er etablert i Canada. Unntak for denne strategi og fokus vil være situasjoner der unike kontakter eller forretningsmuligheter i andre områder skulle tilbys.

Nøkkelpersonell
Hudson Bay Resources har i dag følgende nøkkelpersoner:

* Jan Høvik: Daglig leder
* Tov Westby: Forretningsutvikler : Ansvarlig for utvikling av nye forretningsmuligheter
* Lars Bystrøm: Sivilingeniør : Ansvarlig for tekniske vurderinger og operasjonelle spørsmål

Risiko
Det er risiko forbundet med selskapets virksomhet, med tanke på at dersom man ikke lykkes med prospekteringen, så kan innskutt kapital gå tapt.
tosche
21.11.2006 20:34
#3179

Endre
Aksjekapitalforhøyelse – Tegningsfrist 8. desember 2006

Selskapets stiftelse, formål og hovedkontor

Hudson Bay Resources ASA (HUBR) ble stiftet den
27.02.96. Selskapets formål er explorationvirksomhet,
samt hva dermed står i forbindelse.
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 2.212.500,00
fordelt på 44.250.000 aksjer hver pålydende NOK
0,05. Alle aksjer er fullt innbetalt og lydende på
navn.

Aksjekapitalforhøyelse

I ex.gf. den 24.10.06 ble følgende besluttet;
”Selskapets aksjekapital utvides med inntil NOK
1.250.000,00, ved utstedelse av inntil 12,5 mill.
nye aksjer, hver pålydende NOK 0,05 til
tegningskurs NOK 1,95 pr aksje. De nye aksjene vil
gi rettigheter i selskapet etter at emisjonen er
registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil gi
rett til utbytte f.o.m. regnskapsåret 2006.
Overkursen, etter fradrag for omkostningene ved
emisjonen, tillegges selskapets overkursfond.”

Fortrinnsrett til tegning

Selskapets nåværende aksjonærer har fraskrevet
seg sin fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene.

Tegningsfrist

Tegningsperioden er 20.11. – 08.12.06 kl. 15.00.
Siste frist for aksjetegning er fredag 08.12.2006.
Tegning av aksjer må skje i form av utfylt
tegningsblankett som må være kommet frem til
selskapet innen fristen.

Minimumstegning

Minimumstegningen av aksjer vil være 10.000
aksjer, tilsvarende et beløp på NOK 19.500,00.

Tildeling av aksjer

Endelig tildeling av aksjer vil finne sted umiddelbart
etter at tegningsfristen er over. Selskapet kan
løpende tildele aksjer. Ved overtegning vil
selskapets styre kunne redusere eller stryke enhver
tegning. Ved tildelingen av aksjene vil styret blant
annet ha som målsetting å oppnå en
tilfredsstillende spredning av selskapets aksjer.

Betaling av aksjene

Betalingen av de tildelte aksjene skal senest skje
12.12.2006. Av for sent betalt beløp svares
etterskuddsrente med 9,00 % p.a. Dersom
innbetalingen ikke mottas, har selskapet rett til å
stryke aksjetegningen eller selge aksjene for
aksjetegnerens egen risiko og regning.

Overdragelse og stemmerett

Selskapet har en aksjeklasse og i generalforsamling
gir en aksje en stemme. Selskapets vedtekter
inneholder ingen bestemmelser som innskrenker
omsetteligheten av aksjene.

Fulltegningsgaranti

Aksjekapitalforhøyelsen er ikke garantert fulltegnet.

Notering av aksjene

Selskapets styre tar sikte på at selskapets aksjer
skal være normalt lett omsettelige i markedet.
HUBR-aksjen vil bli søkt notert på OTC A-listen,
under ticker; HUBR i løpet av første kvartal 2007.
Selskapets aksjer er VPS registrert.

Utenlandsandel

Det er ingen vedtektsfestede eierbegrensninger for
utenlandske aksjonærer i selskapet.

Omkostninger

Utgiftene i forbindelse med emisjonen betales i sin
helhet av selskapet.

Selskapets virksomhet

Selskapets hovedvirksomhet består i
explorationvirksomhet (leting) etter gull og andre
metaller og mineraler i hovedsak i New Brunswick i
Canada. HUBR ønsker også ev. å erverve andeler
i forekomster i andre områder. Det tas videre sikte
på prosjektsamarbeid med selskaper som driver
innen samme bransje.

Kapitalforhold

Beløp i hele tusen NOK.
Fra Resultatregnskapet
Post 2004 2005 2006
Pr. 01.10.
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 867 112 286
Driftsresultat -216 - 112 -286
Fra Balansen
Anleggsmidler 616 616 789
Omløpsmidler 19 20 654
Sum eiendeler 635 636 1443
Aksjekapital 1050 1050 2212
Egenkapital 635 636 1443
Gjeld 0 0 0
Sum e.k. og gjeld 635 636 1443

Formålet med aksjekapitalforhøyelsen

Hovedformålet med aksjekapitalutvidelsen er å sikre
finansieringen av den videre virksomheten i
selskapet, herunder prosjektet i New Brunswick,
Canada. Særlig med tanke på å iverksette en
prøveproduksjon av gull i løpet av andre halvår
2007.

Annen informasjon

Annen dokumentasjon om selskapets virksomhet er
tilgjengelig på selskapets kontor.
Selskapets webadresse er : www.hubr.as.[Endret 21.11.06 20:36 av tosche]
helgeli
13.12.2006 17:02
#327

Endre
Var det noen som tegnet seg i emisjonen ? Fristen gikk vel ut i forige uke. Jeg sto over, men kommer til å følge litt med på selskapet. Ser at de har en nyhet på hjemmesiden. Bølgekraft og greier, det er vel noe som følger med fra Ocean Energy.

Gullprosjektet i Ghana
11.12.2006

HUBR har tidligere inngått en intensjonsavtale med et svensk foretak om en mulig overtagelse av et selskap i Ghana i VestAfrika som er innehaver av en gullkonsesjon. Geologiske indikasjoner kan tyde på at forekomstens størrelse er opptil 1 million unser gull. HUBR antar at denne intensjonsavtalen vil bli avløst av en endelig avtale i første kvartal 2007.

Ocean Energy prosjektet
HUBR har tidligere inngått en avtale om å få enerett til å utnytte og eventuelt videreutvikle en patent for et flytende bølgekraftverk. Patentstyret har meddelt norsk patent, og det er søkt om PCT-patent (”verdenspatent”). Prosjektet går i korthet ut på at en serie flyteanordninger (”bøyer”) anlegges i bestemte antall innenfor en rammekonstruksjon på havets overflate, og disse bøyene induserer strøm fra bølgebevegelsene i havet.

HUBR vurderer dette prosjektet til å være i en noe tidlig fase, men ønsker allikevel å sikre seg retten til å utnytte denne patenten allerede ved dette stadiet. HUBR vurderer det videre slik at dette med ”grønn energi” ligger noen (få) år inn i fremtiden – men ønsker allikevel å ha fokus på dette i tiden som kommer.
helgeli
13.12.2006 17:08
#328

Endre
Det er jo forresten lett å gi i surr i selskapene og prosjektene her. Navnet Ocean Energy har de vel brukt flere ganger.
erythrocyt
13.12.2006 17:38
#78

Endre
Hehe, tror det går litt sport i å bruke navnene om og om igjen. Norwegian petroleum har jo levd videre gjennom navnesøster som er et datterselskap til nope
helgeli
13.12.2006 17:52
#329

Endre
Burde jo kunne kombineres også, f.eks:
Nordic Ocean Bay Oilco Group avdeling Alberta.
helgeli
17.01.2007 20:50
#401

Endre
Er det noen som følger denne ??

En titt på hjemmesiden avslører at de har fått ny logo som ikke ligner så mye på de andre (NOPE osv).
karlingen
19.01.2007 00:17
#875

Endre
skulle vært intr. sant og visst hvor mye Tov og Asbjørn har gitt for sine aksjer.....

tosche
19.01.2007 00:24
#3524

Endre
Synes du det spiller så stor rolle...?

Tiper de fleste aksjonærene har betalt pålydende ut fra informasjon
fra selskapet og Brønnøysund.


[Endret 19.01.07 00:43 av tosche]
karlingen
26.01.2007 00:02
#888

Endre
Oi i forsvarsposisjon igjen nå Tosche. Jeg synes det er greit at "grundere" kan få billig inngang bare de utretter noe som kommer alle aksjonærene til gode. Er ikke like sikker på om alle, bla Tov, har samme angenda.... Han er vel mere ute etter kjappe kroner på andres bekostning....

Men men, jeg skal i hvertfall ikke inn her, og skal heller ikke plage dere med flere innlegg på denne tråden ;-/
Machiavelli
26.01.2007 00:42
#998

Endre
Poenget her er vel om selskapet som helhet er en god investering.

Det er irrelevant om Tov har betalt lite for aksjene sine og ikke bidrar til at selskapet blir en god investering. Årsaken til at han får aksjer at han kjenner andre i selskapet (Skotte), i alle fall hvis det er sant at han ikke bidrar.

Alternativet til at han får billige aksjer er at Skotte eller andre bekjente av Skotte får aksjene. Jeg antar at kona til Skotte har betalt det samme som Tov, og jeg tviler veldig sterkt på at hun bidrar til verdiskapning. ;-)


[Endret 26.01.07 00:42 av Machiavelli]
[Endret 26.01.07 00:44 av Machiavelli]
tosche
26.01.2007 00:44
#3547

Endre
karlingen -

Skjønner at du synes det ja. Var litt HO-preg over dette innlegget. At
du ikke liker de personene du nevner er vel ingen nyhet.

Regner med du har en formening om hva svaret på spørsmålet ditt var.
Samsvarer vel bra med det jeg skrev.

Du sier jo selv at det er greit at grundere kan få billig inngang. Det er jo
helt vanlig måte å starte på.

Hudson har jo eksistert endel år. Fram til nylig har de brukt tiden på å lete
etter mineral-prospekter. Nå har de skaffet seg det i Canada og er på
trappene til å gjøre det samme i Ghana i Afrika. Sånn sett er de ferske
og i startgropa.

Nå er initielle letefaser ferdig og de trenger midler for å påbegynne
prosjektet i New Brunswick. Og eventuelt for å kjøpe selskapet i Ghana.

Prisingen på dette kan jo alltid diskuteres selvsagt og det kan vi gjerne
gjøre.

Jeg synes hvertfall det ser spennende ut. Så får vi se hva som skjer
framover her.
[Endret 26.01.07 00:45 av tosche]
tosche
26.01.2007 00:47
#3548

Endre
Tov Westby er styremedlem i HUBR og sånn sett så forventer jeg at han
bidrar til videreutvikling av og verdiskaping for selskapet.

Machiavelli
26.01.2007 00:55
#999

Endre
Ja, som styremedlem bør han bidra til verdiskapning. For min del var forrige innlegg kun en generell betraktning. Jeg har aldri snakket med Tov og vet svært lite om ham.
tosche
20.12.2007 14:15
#4163

Endre
Det er på tide å ta frem Hudson Bay Resources
(HUBR) igjen her.

Mye har skjedd i selskapet siden sist det var
diskutert her for 1 år siden.

HUBR kjøpte i vår selskapet ACIL som hadde
gullisenser i Ghana. Etter det har HUBR kjøpt
ytterligere og større områder. Prøveproduksjon
av gull startet i november og det ble produsert
ca 1 kilo gull.

Nå satser selskapet på å øke denne produksjonen
betydelig i løpet av neste år og målet er
hele 1 kilo gull per dag.

Notering er planlagt på OTC i løpet av første
halvår 2008.

Hjemmeside:

Hudson Bay Resources[Endret 20.12.07 20:30 av tosche]
tosche
20.12.2007 14:15
#4164

Endre
Nyhetsbrev nr. 01-2007

Det er med stor glede vi kan informere våre aksjonærer om gode resultater fra prøveproduksjonen i Ghana. Med en forsiktig oppstart 18. november og avslutning før jul den 18. desember, har vi produsert noe over 1 kg. gull i perioden. Vi har bevist at det er betydelige mengder gull i sanden i Ghana og at våre konsesjonsområder ligger helt riktig til. Dette var formålet med denne produksjonen og vi har fullt ut fått bekreftet akkurat det vi håpet på.

Like over nyttår drar et team nedover for å leie inn enda bedre utstyr og sette i drift et større anlegg. Målsetningen for andre kvartal 2008 er å produsere fra 1 til 4 kg gull i uken. Deretter skal vi øke produksjonen til 1 kg gull i døgnet. Årsmålsettingen for gullproduksjonen i Ghana er 4 kg gull i døgnet. Vi vet det er et ambisiøst mål, men alt ligger til rette for å klare det; Alt gullet ligger i elvesand og det er kun tale om et riktig dimensjonert anlegg og transport av sand til dette. I tillegg må vi få på plass en kompetent organisasjon.

Forsiktige beregninger tyder på at vi har mellom 1 gr. og 2,8 gr. gull pr. tonn i vårt område. Da en claim er på 500 x 200 meter, og vi går 5 meter ned i bakken, gir dette store tall for gullgehalter. Våre 22 claims inneholder gull for godt over 4 milliarder kroner. Det er et forsiktig anslag.

I tillegg har vi et nytt stort område på 157 kvadratkilometer. Det er så stort at samme regnestykke blir for enormt til at det kan gjøres nå. Første fase blir å engasjere et konsulentselskap som er eksperter på å lage en autorisert dokumentasjon av gullreservene i feltene våre. Da vil vi også få vite hvor vi skal sette opp produksjonsanlegget og hvordan gullet skal utvinnes på en mest mulig effektiv måte. Vi tar sikte på å ha dette klart i løpet av første halvår 2008

I Canada har vi registrert stor aktivitet på områder tett inntil våre egne mineralrettigheter. Her skal vi gjennomføre et prosjekt som vil ende opp med et 43-101 statement, som er en offisiell metode for verdifastsettelsen av en claims group i Nord-Amerika. Denne takseringen godkjennes av Toronto børsen som en verdifastsettelse av mineral rettigheter og det benyttes blant annet av Wega, som er norsk eid og Barrick som er verdens største gullgruveselskap. Dette er et viktig verktøy for corporate finance miljøer når de skal verdsette selskaper som oss. Vi har stor tro på utviklingen også i Canada, men ser viktigheten av å prioritere oppbygging av produksjonen i Ghana.

I dagens styremøte (17. desember) ble det vedtatt å etablere selskapet Norwegian Thorium AS. Dette selskapet skal ivareta våre interesser rundt et av det mest spennende grunnstoffene vi har når det gjelder fremtidig ”ren” energi. Brukt i atomkraftverk vil Thorium redusere faren ved avfallsbehandling betydelig og med en halveringstid som er mye mer gunstig enn for eksempel Uran – vil Thorium kunne behandles langt enklere.

Norge har verdens tredje største forekomst av Thorium og vi har mutet et område med særs høye forekomster. Det ligger på Hellesylt i Stranda kommune. Selskapet vil utvikle området i takt med de retningslinjer selskapet har vedtatt. Norwegian Thorium er heleid av Hudson Bay

To nye medlemmer har sluttet seg til vårt styre, Rune Sørum og Annette Sveen. Vi har nå et styre som består av fem medlemmer hvorav to kvinner. Teamet som nå samarbeider om å få løftet Hudson Bay videre fremover er meget kompetent og sterkt.

For å finansiere oppbyggingen produksjonen i Ghana vil det være nødvendig med tilførsel av kapital. En emisjon til NOK 1,50 pr. aksje er åpen frem til 21.1 2008. For interesserte kontakt daglig leder Jan Høvik. Styret forutsetter at det vil bli en større emisjon i 2. kvartal 2008 når resultatene fra ressurstakseringen foreligger. I den forbindelse har styret besluttet å foreslå for ordinær generalforsamling at Hudson Bay Resources noteres på OTC listen fra våren 2008. I praksis betyr det at aksjen vil være åpent og enkelt omsettelig fra sommeren neste år.

Generelle utsikter for vårt område både rundt gull og andre basismineraler, er meget gode. Mange spår gullprisen over 900 USD innen kort tid, og mange i bransjen ser en økt etterspørsel. Med nyheten om at bilkatalysatorer kan komme til å få gullbelegg i stedet for platinium og palladium, åpner det seg et årlig marked på 250 tonn. Diskusjoner om å ta i bruk gullstandarden har igjen økt i styrke og sammen med en generelt økende etterspørsel etter gull hos konsumenter gir dette gode utsikter for gullprisen – og Hudson Bay Resources.

På vegne av styret og administrasjonen vil jeg få lov til å ønske alle våre aksjonærer en riktig
God Jul 2007 og et Godt Nytt år i vente.

Johs. Jamne (s)
alan
20.12.2007 14:38
#4420

Endre
tosche

Godt nytt. Vi ser at utviklingen i selskapet går sin gang.
Mye har skjedd det siste året.

Noen flere aksjer i HUBR, blir faktisk julegaven til meg selv i år. :-)

undervurdert
20.12.2007 18:07
#12843

Endre
Beste julegaven en kan få det Alan....

"Nå satser selskapet på å øke denne produksjonen
betydelig i løpet av neste år og målet er
hele 1 kilo gull per dag."

Du mener vel 4 kilo pr dag.... Klarer de det blir dette årets kule i 2008.
tosche
20.12.2007 20:29
#4165

Endre
Uuups...ja 4 kilo per dag er årsmålet for 2008 som de skriver ja.

Klarer de det så er det jo strålende. Vil være fornøyd med alt over 1 kilo jeg ;-)
helgeli
21.12.2007 11:10
#814

Endre
Årsmålet antar jeg vil si gjennomsnittlig daglig produksjon dvs. samlet årlig produksjon dividert med 360. Da er det helt utenkelig at årsmålet for 2008 er 4 kg/dag.

Uansett, kommer de opp i en samlet produksjon på omlag 500 kg gull i 2008 (ca. 1,4 kg/dag) er jo det kjempebra.
tosche
21.12.2007 11:55
#4166

Endre
Jeg tolker det som at målet er å komme opp i 4 kilo per dag innen 2008 er
omme - "årsmålet". Så da kan det bli 4 kilo daglig fra og med 2009.

De sier jo at målet for andre kvartal 2008 er 1-4 kilo per uke. Så gradvis
øke på utover året tolker jeg det som.[Endret 21.12.07 11:55 av tosche]
helgeli
21.12.2007 12:11
#815

Endre
Tosche: Jeg tror nok meningen var slik du beskriver ja.

4 kg gull/dag, da snakker vi fort gull for 150-200 mill NOK i året. Sitter selskapet igjen med et overskudd på 300$ pr unse så blir det nesten 80 mill NOK.
tosche
21.12.2007 18:10
#4167

Endre
Det går jo an å regne baklengs her for å se
sånn ca hvor mange unser gull det kan være i
det "lille" feltet (2,2 kvm2):

Anta:

Gullpris unse: $750
Dollar-kurs: 5,50
Gullpris unse NOK: 4125,-


4 milliarder NOK / 4125 = ca. 1 million unser.

Dette er i overenstemmelse med hva HUBR har
skrevet i en tidligere melding:


11.12.2006

HUBR har tidligere inngått en intensjonsavtale med et svensk foretak om en mulig overtagelse av et selskap i Ghana i VestAfrika som er innehaver av en gullkonsesjon. Geologiske indikasjoner kan tyde på at forekomstens størrelse er opptil 1 million unser gull. HUBR antar at denne intensjonsavtalen vil bli avløst av en endelig avtale i første kvartal 2007.
undervurdert
27.12.2007 17:08
#12848

Endre
http://www.hubr.as/docs/tegningsblankett-januar08.doc

Nå er tegningsblanketten lagt ut.
Machiavelli
28.12.2007 00:22
#1200

Endre
Størrelsen på HUBRs to områder i Ghana, er 2,2 km^2 og 157 km^2. Det lille området anslår man forsiktig til å ha gull for 4 mrd kr. Det store området er ca 71,4 ganger så stort. En generalisering mtp gullinnholdet fra det lille til det store området, gjør at man kan anslå at HUBR har gull for 285 mrd kr på det store feltet. Dette er selvsagt veldig usikre tall, men det store feltet er midt i det mest attraktive gullområdet i Ghana..

Mtp at HUBR prises til under 100 mill kr (under 63 mill aksjer utstedt), er det en gigantisk oppside i selskapet.
tosche
29.12.2007 17:04
#4173

Endre
Red Back Mining (RBI på Toronto-børsen)
startet produksjon fra sitt Chirano Project i
Ghana høsten 2005.

RBI er et selskap i Lundin Group og Lundin
familien er største aksjonærer med Lukas
Lundin som styreformann.


Chirano er en "open pit" gruve, slik HUBR har
kjørt prøveproduksjon på og som de planlegger
økt produksjon på framover.

Estimert produksjon fra Chirano Project
(består av 11 områder) er 137.000 unser i 2007. Dvs. ca. 13 kilo per dag.

Ressurser i Chirano er anslått til 2,2 millioner unser.

Red Back sier også at det er oppside i prosjektet
da de har gullgehalter på over 5 gram per tonn
i dypere nivå på området.

RBI har også et område i Mali, Tasiast.
Dette ble overtatt fra Lundin Mining Corp.
i sommer.

For Tasiast er ressurser anslått til rundt
1,2 millioner unser gull. Produksjon skal
starte opp / har startet opp i høst og målet
er å produsere 110.000 unser i 2008.
tosche
29.12.2007 17:05
#4174

Endre
Et annet aspekt ved Ghana som er interesasnt
er at stadig flere norske selskaper satser der.

Nylig hadde Dagens Næringsliv en reportasje
om det nystartede Stavanger-selskapet ScanFuel.
ScanFuel skal satse på fruktoljeproduksjon i
Ghana og forventet produksjonsstart er om ca. 2 år.

En av grunderne av ScanFuel er som jeg forstod
av reportasjen ghaneser. En av grunderne
av ACIL som HUBR kjøpte er også ghaneser
(svensk-ghaneser), Christian Akunor.
ScanFuel henviste til at det var en fordel
å ha en ressursperson som kjente de lokale
forholdene og kulturen i Ghana. Det samme
gjelder altså for HUBR.

I tillegg til ScanFuel og HUBR har vi også
Norpalm (NOPA på OTC) som driver med
palmeoljeproduksjon i Ghana.
tosche
30.12.2007 14:42
#4175

Endre
Kart over Ghana fra Red Back Mining med oversikt lisenser og gruver.

Kart Ghana

ACIL sine lisenser ligger sør for byen Prestea i det sørvestlige Ghana.
tosche
05.01.2008 14:15
#4191

Endre
Svenske ACIL (som HUBR kjøpte i fjor sommer)
engasjerte i 200/2001 den Göran Petersson.
Han er Qualified Person ifølge SweMin (tidligere
Svenska Gruvföreningen). Petersson jobber i
selskapet X-Minerals AB og har lenge vært
engasjert av IGE og også gjort analysearbeid
for Gexco.

Han omtalte A2-lisensen (et av claimene på
det "lille" området) som "mycket intressant".

Den gang viste prøver i gjennomsnitt 2 gram
gull per tonn på 1-5 meters dybde. På 5-10
meters dybde 5 g/t og stigende i dybden.

Altså helt tilsvarende som Red Back Mining
sine analyser viser.
erythrocyt
06.01.2008 21:43
#134

Endre
tosche;
Hvor fant du info om peterssons egasjement i ACIL, samt det om gehalter på 5g/tonn under 5 m?
[Endret 06.01.08 21:44 av erythrocyt]
helgeli
07.01.2008 09:36
#826

Endre
Erythrocyt, ta en titt her:

http://www.acmining.com/verksamhet_beskrivning.php
helgeli
07.01.2008 10:29
#827

Endre
slettet


[Endret 07.01.08 10:29 av helgeli]
tosche
08.01.2008 19:23
#4198

Endre
DN hadde en interessant artikkel 19. november om Afrika og investeringer der. Vel verdt å lese.

Afrika-aksjer er hot

Afrika er det nye hotte stedet å investere i aksjer. Og svært lukrativt for de som har gjort det.
helgeli
09.01.2008 09:00
#835

Endre
Og mens vi venter så fortsetter gullprisen å stige.
tosche
19.01.2008 18:53
#4209

Endre
helgeli [815] -

Med kostnader rundt $300 per unsen og gullpris per unse rundt $900 blir
overskudd per unse mer enn hyggelig...
helgeli
20.01.2008 18:09
#870

Endre
Skulle bli ca 100 000 pr kg ja...
tosche
20.01.2008 22:55
#4210

Endre
Ja...jeg tror HUBR blir aktuell oppkjøpskandidat med en god produksjon og
ditto dokumentasjon av reserver.
helgeli
21.01.2008 07:46
#871

Endre
Spørs vel om noen vil selge sine aksjer da.
undervurdert
28.01.2008 17:18
#12872

Endre
Vellykket emisjon fullført!

--------------------------------------------------------------------------------

28.01.2008

Den nå avsluttede emisjonen (frist 24.01.08), fikk meget god oppslutning fra våre eksisterende aksjonærer og nye som kom til. Intensiveringen av vår virksomhet i Ghana og samarbeidet med det velrenommerte konsulentselskapet Scott Wilson RPA med base i Toronto, Canada – har fått en god mottakelse blant våre aksjonærer. Vi har nå knyttet til oss et meget kompetent fagmiljø, som i tiden fremover vil gjennomføre flere oppdrag for Hudson Bay, blant annet i Ghana.

Vi takker for interessen rundt emisjonen og kommer tilbake med et nyhetsbrev til våre aksjonærer i februar. Da regner vi med å ha flere nyheter fra vår gullproduksjon og eksplorering i Ghana og Canada.


Med vennlig hilsen

Adm.dir Jan Høvik

Hudson Bay Resources ASA


undervurdert
28.01.2008 17:19
#12873

Endre
http://www.scottwilson.com/sectors/natural_resources/mining.aspx

Link til konsulentselskapet de bruker
undervurdert
04.02.2008 00:23
#12878

Endre
Første gull Nov -07

http://www.hubr.as/sider/gold.html
helgeli
04.02.2008 19:55
#877

Endre
Litt vanskelig å se størrelsen på den klumpen da...
undervurdert
10.02.2008 17:58
#12880

Endre
http://www.ba.no/nyheter/article3293289.ece
Yngling
12.02.2008 01:07
#201

Endre..


[Endret 12.02.08 01:45 av Yngling]
[Endret 13.02.08 15:19 av Yngling]
[Endret 13.02.08 17:04 av Yngling]
alan
13.02.2008 09:18
#4466

EndreFørste gullet fra egen produksjon i Ghana. Nice.

"I berget finns gamla handhuggna prospekteringsortger och prover som togs inne i gångarna hade en guldhalt på mellan 4,8 och 8 g/ton."

tosche
15.04.2008 07:18
#4215

Endre
Artikkel om Hudson Bay Resources i Finansavisen i dag, sidene 16 og 17.
tosche
15.04.2008 23:51
#4216

Endre
Synes det er en god artikkel hvor styreformann Jamne og daglig leder Høvik
redegjør for status i selskapet og målsetninger framover.

Det framkommer at det er en todelt satsing i Ghana:

1. Produksjon av alluvialt gull på A22-lisensene (det "lille" området)

2. Dokumentasjon av reserver på LS157-lisensene (det "store" området,
hvor det er fast grunn).

Etter min mening er det første punktet kanskje det viktigste. Særlig med
tanke på dagens marked, hvor nok produksjon og inntjening verdsettes
høyt.

Målsetningen er å komme i produksjon i løpet av første halvår, og i
artikkelen står det også at HUBR ønsker notering på OTC innen sommeren.

De ønsker ikke å bruke ressurser på ytterligere reservekartlegging av
A22-lisensene da gullet her ligger alluvialt (i løsmasse) og det produseres
i områdene rundt på denne måten.

Det skal derfor bli svært så spennende å følge utviklingen framover mot
sommeren nå. Mye kan skje på ganske kort tid nå for HUBR.


tosche
29.05.2008 22:50
#4230

Endre
Melding i dag:

Hudson Bay Resources ASA inviterer til deltakelse i ny emisjon!

29.05.2008

Styret har etter fullmakt besluttet å gjennomføre en emisjon på til sammen 2 mill. aksjer rettet mot nye og eksisterende aksjonærer. Kursen er satt til 1,75 kr. pr. aksje og tegningsperioden er frem til og med 15. august eller til siste aksje er tegnet. Det blir etter prinsippet om ”først til møllen” og for å få aksjer anbefaler vi at det handles raskt.

Bakgrunnen for emisjonen er den gode utvikling i selskapet, som Styret vil orientere nærmere om i forbindelse med ordinær generalforsamling.

Benytt den vedlagte tegningsblankett for deltagelse i emisjonen.

De som har spørsmål kan kontakte adm.dir Jan Høvik på mail hubr@hubr.as eller på tlf.: 911 39 914.

Last ned tegningsblankett her!
helgeli
30.05.2008 08:45
#912

Endre
Overraskende lavt antall aksjer må jeg si. Dette er vel bare for å holde driften i gang inntil man får en større finansiering på plass vil jeg tro.
tosche
30.05.2008 16:57
#4231

Endre
De har foretatt oppdateringer av innholdet i sider også nå. Her er om
Ghana. Det siste om etablering av produksjonsprosjekt er bra. Og de har
tydeligvis fått tak på nødvendig kompetanse også. En utfordring i seg
selv i dagens marked:Africa - Ghana
Hudson Bay Resources ASA overtok sommeren 2007 det svenske selskapet AC International Mining AB. Gründerne bak dette selskapet hadde gjennom en årrekke satset på å skaffe seg mineralrettigheter i Ghana i Afrika, for å kunne starte produksjon av gull. I Ghana eide AC International Mining AB selskapet AC International Ltd, som hadde noe utstyr og samarbeidet med lokale konsesjonærer om å utvikle et område bestående av inntil 22 konsesjoner for såkalt ”Small Scale Mining”. I Ghana er loven slik at det kun er lokalbefolkningen som kan eie småskalafelt, men de kan sette bort produksjonsjobben til andre mot å få utbetalt en royalty.

Hudson Bay har siden overtakelsen av selskapet AC International Mining AB, brukt mye tid og penger på å sikre alle rettigheter og utvikle det alluviale prosjektet ( der gull er å finne i elvesanden ) til et profesjonelt drevet prosjekt.

I dag kontrollerer Hudson Bay gjennom sine datterselskap i Ghana et gullfelt på over 157 kvadratkilometer, der gullet finnes i fjell, og 28 konsesjoner for alluvialt gull. Det er påvist gode gehalter gull i de alluviale feltene. Vi ser også på flere store nye konsesjoner i samme gullrike område.

Et stort produksjonsprosjekt er under etablering med dyktige konsulenter og kompetente fagfolk som rådgivere. Hudson Bay er i ferd med å utvikle seg mot de målsettinger og krav som er besluttet av styret og nedfelt i vår strategi.
undervurdert
06.07.2008 16:09
#12982

Endre
Machiavelli sitt referat hentet fra hegnar:

Generalforsamling Hudson Bay Resources, 27. juni 2008

Presentasjon etter generalforsamlingen:

HUBR's eiendeler er nå

1. Ghana:

* 22 konsesjoner i Bonza Abawye / Prestea, med alluvialt gull (A22-området)

* 135 km^2 i hardrock, Samrekoi. Lete- og boreprosjekt.

* 40 km^2 i hardrock, Ashanti (ny)

* 35 km^2 i hardrock, Ashanti (ny)

- 135 km2

Scott Wilson RPA kommer med en rapport om 135 km^2-området i august.

Man tror dette området inneholder like mye gull som området tilhørende Red Back Mining.


- 35 km2 og 40 km2

En aksjonær kommenterte at de nye claims-ene HUBR har sikret, ligger i Ashanti-området, som i seg selv indikerer at det kan være store

mengder gull her. Ashanti-gullbeltet er veldig kjent. Fant litt om det her:

http://www.proactiveinvestors.co.uk/articles/art.php?GDP2

- A22-konsesjonen

Alluvial-konsesjonene betaler man royalty til grunneier på 7
%, som er veldig bra. Varierer mellom 5 og 15 %. God avtale pga Christian Akunor, som er politisk viktig. Akunor har vært viktig for HUBR for å sikre de nye lisensene samt få sikret avtaler for det alluviale feltet.


2. Canada:

* 64 konsesjoner i hardrock i Greer Lake, New Brunswick, Canada.

HUBR eier 10,8 %.

- Selskapsstruktur

AC International og AC Mining forsvinner, og HUBR vil eie Ghana-selskapene via Hudson Ghana Gold. Dette etter råd fra andre i bransjen. En slik forenkling av selskapsstrukturen vil også være kostnadsbesparende.

- HUBR har knyttet til seg følgende kompetanse:

* Geologiske tjenester, bl.a. gruveingeniørkompetanse.

* Scott Wilson RPA, Toronto

* Prosjektleder Tomas Nelson, som er ansatt I HUBR.

* Lokal ressurs i Ghana som er acting manager i Ghana Gold,
som er HUBRs datterselskap som nå har erstattet AC Mining og AC International.Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS