Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Lerøy Seafood Group - mot nye rekordresultater
Lerøy Seafood Group - mot nye rekordresultater
uturen
21.02.2017 16:44
#8508

Limer inn Pareto sin nyss utsendte analyse:

"Minor changes, still attractive

LSG delivered an EBIT adj. of NOK 1,017m, which was above consensus at NOK 1,000m and below our NOK 1,050m estimate. The result is driven by strong margins in Aurora, while the margin in Sjøtroll and total harvest volumes were lower than expected. We make limited estimate changes, but increase Aurora margins due to lower than expected costs. We increase our TP from NOK 564 to NOK 571 and reiterate our Buy recommendation.

Q4 result in line

The Q4 result is impacted positive by a strong margin of NOK 28.3/kg in Aurora, the margin of NOK 17.9/kg in Mid was also above our estimate. Sjøtroll delivered slightly weaker than we expected, and total harvest volumes were also below our estimates. VAP, S&D and Havfisk/NWS delivered somewhat better than we expected. Dividend of NOK 13/share came in below our NOK 16 expectation.

Limited estimates changes

We lift our estimates by 1-2% driven by higher margin estimates in Aurora and slightly higher estimates for S&D. We make no changes to our total volume estimates, and still estimates harvest volumes 5% below company guiding.

TP up to NOK 571, Buy reiterated

At current share price LSG trades at 10x 2017e EPS, which is below sector average of 10.7x. We base our TP on 12x 17e EPS and 11x 18e EPS, and include a 5% premium for LSG due to size and liquidity. Based on our estimate changes we lift our TP from NOK 564 to NOK 571, and reiterate our Buy recommendation."
highlander
02.03.2017 09:50
#7003

Pliktkommisjonen foreslo i fjor å fjerne leveringsplikten, noe som førte til kraftige reaksjoner fra fiske­værene som kan miste fiskerettighetene.

Det er ventet at Regjeringen om kort tid legger frem sitt forslag, der redere og lokale fiskevær kjemper om fiskekvoter verd flere milliarder kroner.

Lerøys torsketrålere fisker leveringspliktig fisk for over en milliard kroner i året. Selskapet kan trolig øke verdien av sine 30 fiskekvoter med flere milliarder kroner om Stortinget fjerner begrensningene på fiskekvotene.

Fiskerettighetene i Havfisk ble verdsatt til 800 millioner kroner i regnskapet for 2015.

Rederiet har 11 prosent av norsk kvote for torsk og annen hvitfisk, kvoter som kan øke med fire-fem milliarder kroner i verdi om politikerne fjerner leveringsforpliktelsene slik pliktkommisjonen foreslår. (Kilde: DN/Xi)

- Det har jeg ingen kommentar til, sier konsernleder Henning Beltestad i Lerøy om mulig verdi­økning på fiskekvotene til DN.
delta
24.03.2017 09:42
#22291

LSG:SEB NEDGRADERER TIL HOLD, KURSMÅL 450

Oslo (TDN Finans): SEB har nedgradert sin anbefaling på Lerøy Seafood til hold fra kjøp og nedjusterer kursmålet til 450 kroner fra 509 kroner, ifølge en analyse fra meglerhuset fredag.
«Vi har nedjustert vårt estimat for resultat pr aksje i 2017 med åtte prosent hovedsakelig på grunn av høyere kostnadsbase i 2017 enn i trodde tidligere», skriver meglerhuset.
Meglerhuset estimerer resultat pr aksje på 41,5 kroner i 2017 fra 45 kroner og 39 kroner i 2018 fra 42 kroner.
SEB mener slaktevolum-guidingen til Lerøy på 165.000 tonn er for høyt og meglerhuset estimerer et slaktevolum på 157.000 tonn i 2017.
OldNick
11.05.2017 09:54
#19073

LSG: Lerøy Seafood Group ASA - Q1-2017 Resultat

Børsmelding
11.05.2017

REKORD PRISER GIR TIDENES RESULTAT FOR LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group (LSG) oppnådde et driftsresultat før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 1.277 i første kvartal 2017, mot MNOK 584 i samme periode i 2016.

Lerøy Seafood Group oppnår den høyeste omsetning og det beste driftsresultat i noe kvartal i konsernets historie, forteller konsernleder Henning Beltestad. Prisene på laks og ørret har vært svært høye gjennom første kvartal og er den viktigste driveren til konsernets rekordresultat. Uttakskostnadene for laks og ørret er imidlertid fortsatt på et høyt nivå og vi jobber målrettet for å få et lavere kostnadsnivå, sier Beltestad.

Oppkjøpet av Havfisk og Norway Seafoods har gjort LSG til Norges største aktør, og til en betydelig global aktør av hvitfisk. Jeg er imponert over hvordan konsernets ansatte har tilpasset seg ny organisasjonsstruktur parallelt med en rekordhøy salgsaktivitet, fortsetter Beltestad. Starten av 2017 har vært god, og dette lover godt for fremtiden. Vi ser frem til å være med å utvikle hvitfisk markedet videre, sier konsernleder Henning Beltestad.
Lerøy Seafood Groups omsetning økte med 43 %, til MNOK 5.459 i første kvartal 2017. Sammenlignet med første kvartal 2016 økte konsernets slaktevolum av laks og ørret med 13 %. Konsernets resultat før skatt og før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble i første kvartal 2017 på MNOK 1.294 mot MNOK 592 i samme periode i 2016.

Netto rentebærende gjeld ble redusert med MNOK 1.106 i kvartalet, og var den 31.03.2017 MNOK 2.327. Egenkapitalandelen på samme tidspunkt var 55 prosent.

NY SEGMENTINNDELING

Fra 01.01.2017 rapporterer konsernet i tre segmenter; Villfangst, Havbruk, samt VAP, Salg og Distribusjon (VAPS&D). Endringen fra 2016 er at de tidligere segmentene VAP (Value-Added Processing) og S&D (Salg og Distribusjon) er slått sammen, da aktivitetene i større og større grad er overlappende.

SEGMENT VILLFANGST

Høsten 2016 oppnådde Lerøy Seafood Group 100 % eierskap i både Havfisk ASA (Havfisk) og Norway Seafoods Group AS (senere endret til Lerøy Norway Seafoods AS). Begge selskapene er konsolidert i Lerøy Seafood Group fra 1. september 2016 og utgjør nå segmentet Villfangst.

Havfisk sitt primære forretningsområde er fangst av hvitfisk. Havfisk har konsesjonsrettigheter til å høste i overkant av 10 % av de samlede norske torskekvotene nord for 62 breddegrad, noe som tilsvarer over 30 % av totalkvoten for trålflåten.

Totalt fangstvolum i Havfisk var 20.586 tonn i første kvartal 2017, mot 16.169 tonn i samme periode i 2016. Av høstet volum i første kvartal 2017 var 9.425 tonn torsk, 7.380 hyse og 2.841 sei. Sammenlignet med første kvartal 2016 var prisene på torsk opp 9 %, hyse opp 29 %, mens sei er ned 24 %. Gjenværende kvoter per første kvartal for år 2017 er om lag 43.000 tonn, som er på nivå med gjenværende kvote på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Lerøy Norway Seafoods (LNWS) sitt primære forretningsområde er prosessering av villfanget hvitfisk. Selskapet har åtte foredlingsanlegg i Norge, hvor av fem av anleggene leies av Havfisk. LNWS er den største kjøperen av torsk fra kystfiskeflåten i Norge.

Samlet bidro segment Villfangst med et driftsresultat på MNOK 158 i første kvartal 2017.

SEGMENT HAVBRUK - HØYT HØSTET VOLUM

Segment Havbruk oppnådde et driftsresultat før virkelig verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler på MNOK 1.047 i første kvartal 2017, opp fra MNOK 522 i samme periode i 2016. Havbruk høstet 43.307 GWT laks og ørret i første kvartal 2017 som er en oppgang på 13 % fra samme periode i 2016. EBIT/kg økte fra 13,7 kroner per kg i første kvartal 2016 til 24,2 kroner per kg i første kvartal 2017.

Endret 11.05.2017 09:55 av OldNick
OldNick
11.05.2017 09:55
#19074

I første kvartal 2017 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 29,8 per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per kg på henholdsvis NOK 24,1 og NOK 22,1.

Det er gledelig å konstatere at prisen for ørret, etter snart tre svært vanskelige år, har bedret seg betydelig. Spotprisen for ørret er i dag høyre enn for laks, men kontrakter gjør at prisoppnåelsen i første kvartal for ørret er marginalt lavere enn for laks, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar. I første kvartal 2017 økte konsernets volum av laks og ørret med 13 % sett i forhold til samme periode i fjor, og kontraktsandelen i første kvartal utgjorde 32 % fortsetter han.

I et historisk perspektiv er uttakskostnadene for laks og ørret på et svært høyt nivå, og det er spesielt et betydelig potensiale for å redusere kostnader forbundet med å holde seg innenfor myndighetspålagte grenser for lakselus. Konsernet har iverksatt en rekke tiltak og investeringer for å ta ut dette potensiale, og så langt i 2017 er utviklingen positiv, sier konsernleder Henning Beltestad i en kommentar.

SEGMENT VAP, SALG OG DISTRIBUSJON (VAPS&D)

I segmentet VAPS&D var omsetningen i første kvartal MNOK 4.992 som er en økning på 34 % sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før virkelig verdijustering knyttet til biologiske eiendeler er økt fra MNOK 71 i første kvartal 2016 til MNOK 86 i første kvartal 2017. Dette gir en driftsmargin før virkelig verdijustering knyttet til biologiske eiendeler på 1.7 % i første kvartal 2017.

Det har vært historisk høy aktivitet i nedstrømsegmentet i første kvartal 2017, forteller konsernleder Henning Beltestad, og konsernet ser positive effekter i markedsarbeidet som følge av oppkjøpet innen hvitfisk, legger han til.

Lerøy Seafood Group har en klar ambisjon om å drive en kontinuerlig markeds- og produktutvikling, sier konsernleder Henning Beltestad. Konsernet er tett på sluttmarkedet og vi mener at den sterke utviklingen i etterspørselen etter sjømat generelt, og særlig fersk sjømat i forbrukervennlig format, gir oss grunn til optimisme for aktiviteten i årene som kommer, legger han til.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Innenfor produksjon av laks og ørret er konsernet i en overgangsfase med ekstraordinært høye direkte og indirekte behandlingskostnader samtidig som en har økende kostnader til forebygging. I 2017 vil kostnader til forebygging trolig stige, mens kostnader forbundet med behandling er forventet å falle.

Det er et betydelig potensiale for reduksjon av behandlingskostnader, og konsernet har en klar strategi og ambisjon om å ta ut dette, men er ydmyk for at det fremdeles er vanskelig å tidfeste når dette vil skje.

Styret og administrasjon har i mange år vært tydelig i sitt syn om behov for endring i regulering i Norge. Det er styrets syn at etterspørselsvekst over tid kanskje er den viktigste driver for global konkurranseevne og økt verdiskaping. Fra et langsiktig markedsperspektiv er norsk havbruksnæring i starten av 2017 i en utfordrende situasjon, der manglende vekst i volum har gitt svært høye priser. Skal norsk havbruksnæring på 5-10 års sikt beholde sin globale konkurranseevne er det avgjørende at næringen har rammevilkår som legger til rette for vekst i norsk produksjon. Slike rammevilkår må være tuftet på kunnskap om miljømessig bærekraft og verdiskapning.

Stortingsmeldingen «Pliktsystem for torsketrålere» foreslår betydelige endringer i konsernets rammevilkår innenfor hvitfisk. Styret og administrasjonen er tilfreds med at Regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene for hvitfiskindustrien i Norge, men er ikke tilfreds med forslaget som innebærer avkortning av konsernets kvotegrunnlag med 20 %. Det er svært viktig for konsernet å beholde sitt råstoffgrunnlag for å underbygge konsernets langsiktige industrielle satsing både på sjø og land. Det er ventet et vedtak i Stortinget i løpet av andre kvartal 2017.

Endret 11.05.2017 09:56 av OldNick
OldNick
11.05.2017 09:57
#19075

For 2017 forventer konsernet i dag et høstet volum av laks og ørret på 180.000 GWT inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper, samt et fangstvolum på i overkant av 60.000 tonn.

Konsernets høstete volum av laks og ørret vil være betydelig lavere i andre kvartal 2017, sammenlignet med både første kvartal 2017 og andre kvartal 2016. Med bakgrunn i redusert volum forventer styret i dag et resultat, før virkelig verdijusteringer, for andre kvartal som er betydelig lavere enn i første kvartal 2017. Samtidig forventer styret at resultatet, før virkelig verdijusteringer, for inneværende år blir bedre enn tilsvarende resultat i 2016.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til:
Konsernleder Henning Beltestad eller
konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

LSG: Q1-2017 Rapport (PDF)

LSG: Q1-2017 Presentasjon (PDF)
delta
11.05.2017 11:53
#22345

LSG:KONTRAKTSPRISER BETYDELIG OPP, NOE HØYERE RESTEN AV 2017 VS 1.KV. -BELTESTAD

Oslo (TDN Finans): Kontraktsprisene til Lerøy Seafood Group i 2017 er betydelig økt fra 2016, og det er noe høyere kontraktspriser resten av 2017 enn det var i første kvartal.
Det sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy til TDN Finans i forbindelse med førstekvartalsrapporten torsdag.
-Kontraktsprisene er betydelig hevet i 2017 fra 2016. Det er ikke betydelig forskjell i kontraktsprisene i resten av 2017 fra de i første kvartal, men normalt sett er kontraktsnivåene litt oppover fra første kvartal, sier han.
I rapporten opplyste Lerøy at slaktevolumet ventes betydelig lavere i andre kvartal enn i første kvartal. Beltestad sier at selskapet har tatt ut høyere volum i første kvartal enn normalt.
-Vi er ikke veldig presise på guiding på kvartalsbasis, men av totalt volum for året ligger 40 til 45 prosent i første halvår, sier han.
Lerøy guider et totalt slaktevolum på 165.000 tonn i 2017, eksklusive et volum på 15.000 tonn fra Norskott Havbruk, og selskapet hadde et slaktevolum på 43.307 tonn i første kvartal.
Videre ble det opplyst at Lerøy hadde en kontraksandel på 40 prosent i andre kvartal, og Beltestad sier at som det er ut nå vil kontaktsandelen ligge lavere i andre halvår, da selskapet da vil ha høyere slaktevolum.
-Normalt vil vi ligge på 25 til 40 prosent på kontrakt for hele året, sier han.
Ellers estimerer Kontali Analyse global tilbudsvekst på 3,3 prosent i 2017 og tilbudsvekst på to prosent fra Norge. Beltestad tror kanskje at det kan bli volumvekst på to til fem prosent fra Norge i år.
-Kontali Analyse treffer ofte veldig bra på totale volumer, men samtidig henger ikke guidingen fra de store selskapene sammen med estimatene fra Kontali, sier han.
highlander
10.11.2017 14:32
#7625

Etter den siste tidens kursutvikling oppgraderer DNB Markets Lerøy Seafood fra hold til kjøp.

Kursmålet holdes imidlertid uendret på 55 kr.
highlander
23.02.2018 09:02
#8355

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 18:10
#8419

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
yemaya 2
28.02.2018 19:13
#9003

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 21:51
#8422

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
yemaya 2
28.02.2018 22:08
#9006

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 22:19
#8424

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
yemaya 2
01.03.2018 15:16
#9009

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01.03.2018 19:27
#8445

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.04.2018 14:48
#8883

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08.04.2018 13:26
#8907

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
delta
10.04.2018 09:54
#22432

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
13.04.2018 08:43
#20031

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
17.04.2018 10:22
#9205

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
chateau
17.04.2018 11:32
#8078

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
17.04.2018 11:37
#9215

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
18.04.2018 19:45
#9241

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
delta
18.04.2018 22:29
#22436

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter